Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                Azilname (Düzenleme-Genel)

Azil Eden Adı Soyadı

Adresi

Azil Eden

Bilgi İçin Gideceği Yer

Email Adresiniz

<İkibin dört yılının Temmuz ayının yirmiikinci günü. 22.07.2004>

Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben
…………………………………………………………………..adresindeki dairemde görev yaparken yanıma
gelen, ve gösterdiği <> verilmiş <> tarih <-> numaralı <> <> göre <> ili
<> ilçesi <> <> nüfusunda <> cilt, <> sıra no <> aile sıra numaralarında
nüfusa kayıtlı olup, <> ile <> <> <> <> doğumlu, halen <> adresinde
oturduğunu ve okuryazar olduğunu söyleyen < >, <> düzenleme şeklinde bir
azilname tanzimini istedi.

Kendisini yukarıda yazılı hüviyetinden tanıdığım gibi bu işlemi yapma
yeteneğinin bulunduğunu ve okuryazar olduğunu da gördüm.

Bunun üzerine söze başladı: "<> düzenleme şeklinde yapılmış vekaletname
ile <> vekil tayin edilerek <> konusunda kendisine yetki verilmişti.
Şimdi ise görülen lüzum üzerine vekilimi bugünden itibaren vekaletten
azlettim ve bu vekaletname ile kendisine verilmiş bulunan tüm yetkiler
kaldırılmıştır. Bundan sonra yukarıda belirtilen vekaletnameye dayanarak
adıma hiçbir surette herhangi bir işlem yapmaya yetkili bulunmadığını,
azilnamenin bir örneğinin tarafıma verilerek diğer bir örneğinin <PTT>
aracılığı ile muhatabına tebliğ edilmesini talep ederim" diye sözlerini
bitirdi.

Yazılan bu tutanağı azil edene okunması için verdim. Okudu, gerçek
arzularının tam olarak yazıldığını bildirdi. Bunun üzerine bu azilname
tutanağı birlikte imzalandı ve mühürlendi. <İkibin yedi yılının şubat
ayının yirmiikinci günü. 22.02 2007>

Avukatlık Kanunu mad.52-53 -174

Avukatlık kanunu -Meslek kuralları başlığı altında avukatın iş
sahipleriyle olan ilşikileri 34 ten 47 e kadar

Azilname (Düzenleme-Özel)

Azil Edenin Adı Soyadı

Adresi

Azil Edilen

Azil Edilenin Adresi

Bilgi İçin Gideceği Yer

Tel No

Cep No

Fax No

Email Adresiniz

"-----"düzenleme şeklinde bir azilname tanzimini istedi.

Kendisini yukarıda yazılı hüviyetinden tanıdığım gibi bu işlemi yapma
yeteneğinin bulunduğunu ve okuryazar olduğunu da gördüm.

Bunun üzerine söze başladılar: "<> Noterliğinden <> tarih ve <> yevmiye
no.lu düzenleme şeklinde yapılmış vekaletname ile <> vekil tayin ederek
<> konusunda kendisine yetki verilmişti. Şimdi ise görülen lüzum üzerine
vekilimizi bugünden itibaren vekaletten azlettik ve bu vekaletname ile
kendisine verilmiş bulunan tüm yetkiler kaldırılmıştır. Bundan sonra
yukarıda belirtilen vekaletnameye dayanarak adımıza hiçbir surette
herhangi bir işlem yapmaya yetkili bulunmadığını, azilnamenin bir
örneğinin tarafımıza verilerek diğer bir örneğinin <PTT> aracılığı ile
muhatabına tebliğ edilmesini talep ederiz" diye sözlerini bitirdiler.
Yazılan bu tutanağı azil edene okunması için verdim. Okudu, gerçek
arzularının tam olarak yazıldığını bildirdi. Bunun üzerine bu azilname
tutanağı birlikte imzalandı ve mühürlendi

Azilname (Onaylama-Genel)

Azil Edenin Adı Soyadı

Adresi

Azil Edilen

Azil Edilenin Adresi

Bilgi İçin Gideceği Yer

Tel No

Cep No

Fax No

Email Adresiniz

Tarih ve Yevmiye No'su ile Noterliğini hatırlayamadığım vekaletname ile
sizi vekil tayin etmiştim. Şimdi ise gördüğümüz lüzum üzerine sizi bu
günden itibaren vekaletten ve tüm yetkilerden azlettik. Bundan sonra bu
vekaletnameye dayanarak adımıza herhangi bir işlem yapmaya yetkili
bulunmadığınızı bildiririz.

Sayın noter bu azilnamenin bir nüshasının muhataba <PTT> ile tebliğini
bir nüshasının dairenizde saklanmasını, diğer nüshasının da tarafımıza
verilmesini talep ederiz.