Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          AVUKAT ÜCRET SÖZLEŞMESİ

İşSahibinin
Adı-Soyadı : RECEP ALTAŞ

Adresi  :

Avukat                                               
Adı-Soyadı :   ERDEM OKTAR                    

Ücret  :

İşin Konusu  : Antalya Kadastro Mahkemesinde bulunan 2014/400 E. Dosyaya
asli

müdahale

Yukarıda kimlik bilgileri verilen avukat ile iş sahibi arasında
belirtilen konuda ve anılan ücret ile Avukatlık Kanunu’nun ilgili
maddeleri uyarınca aşağıdaki şartlarla bir ücret sözleşmesi yapılmıştır.

MADDE-1 :Avukata verilen işten dolayı kendisine ödenecek vekâlet ücreti
ve avukat tarafından bildirilecek masraf avansının tamamı iş başında
nakden ödenecektir. Sözleşmeye konu iş karşılığında ayrıca dava
bedelinin %…..’i dava sonunda avukata nakden ödenecektir.

MADDE-2 :Bu ücret yalnız yukarıda konusu belirtilen iş içindir. Bu işle
ilgili olsa da bundan doğacak herhangi bir başka iş bu sözleşmenin
kapsamına girmeyecektir. Karşılık dava açılması ve başkaca bu işle
ilgili uyuşmazlıklar ve kovuşturma işleri çıkması halinde avukata ayrıca
vekâlet ücreti ödenilmesi gerekecektir. Yargıtay’da, Danıştay’da ve
başka anlaşmazlıklar çözen mercilerde yapılacak duruşmalar için de
Antalya Barosu Avukat Erdem Oktar Vekil eden Arasındaki En Az Ücret
Çizelgesi Üzerinden Avukatlık Ücreti ayrıca ödenecektir.

MADDE-3 :Avukat, müvekkil tarafından kendisine verilen işi yasalar ve
meslek kuralları uyarınca sonuna kadar kovuşturacaktır. Bu görevi
kendisi yapabileceği gibi gözetimi altında başka avukatlarla işbirliği
yaparak sözleşmeye konu işi takip edebilecektir. Ancak bu durumda iş
sahibinden ek ücret istenemeyecektir. Tevkil verdiği avukatların
kusurlarından ve meydana getirdikleri zararlardan dolayı iş sahibine
karşı hem şahsen, hem de diğer avukatla birlikte müştereken ve
müteselsilen sorumludur.

İş sahibi avukatın yazılı olurunu almadan bu iş için başkasına vekâlet
veremeyeceği gibi, aksine davranılması halinde avukata ücretin tamamı
ödenecektir. Avukatın muvafakatinin olmaması halinde de iş sahibi
muvafakat etmeyen avukatın ücretinin tamamını ödemekle yükümlüdür.

MADDE-4 :İşin bütün giderleri iş sahibince karşılanacak, avans olarak
alınan miktarın giderleri karşılamaması durumunda avukat masrafları
verilinceye kadar işi bekletebilecek, bu durumdan dolayı meydana
gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. İş sahibi şimdilik
giderler için avukata …………….TL. avans ödeyecektir.

Bu iş için seyahat gerektiğinde iş sahibi avukata seyahat, konaklama ve
bu iş sebebiyle doğmuş sair giderleri ödeyecektir.

MADDE-5 :İş sahibi işten feragat eder ya da avukata işi kovuşturma
olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerden birini yerine
getirmezse avukat dava sonunda yüzde olarak anlaştığı ücretini istemek
hakkını kazanacaktır.

MADDE-6 :İş sahibi yukarıda gösterilen adresi konut kabul etmiştir.
Avukatın kendisine yapacağı her türlü bildirim bu adrese
gönderilecektir. Adres değişikliklerinin avukata bildirilmesi zorunlu
olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan bildirimler
nedeniyle avukata sorumluluk yüklenemez.

MADDE-7 :Sözleşme iş sahibince tek taraflı olarak feshedilirse avukat
dava sonunda yüzde olarak anlaştığı ücretin tamamını isteme hakkı
kazanır.

MADDE-8 :Bu sözleşmede yer almayan konularda Avukatlık Kanunu’nun
avukatlık ücretine ilişkin hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

MADDE-9 :Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıklarda. Antalya Merkez Mahkeme
ve İcra Daireleri yetkilidir.

İş bu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca okunmuş ve
iradelerini sakatlayan hiçbir neden olmaksızın imza altına
alınmıştır.13.08.2015

İŞ SAHİBİ                                                               
                      AVUKAT