Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İZMİR ... İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA NO: 2010/…

Yukarıda dosya numarası yazılı davada, İzmir Barosu avukatlarından…….
sicil numaralı Av. ……… ………….'ın vekaletname ibraz etmek suretiyle,
davalı vekili sıfatıyla duruşmalara katılmasına muvafakat
ediyorum.11.12.2014

Davalı vekili

Av. ………………………….