Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/22496

K. 2004/26961

T. 27.12.2004

• TAKİP ( Talepnamede Yabancı Para Alacağının TL Olarak Karşılığının
Gösterilmesi - Ödeme Emrinde Bu Zorunluluğa Uyulmaması/İcra Mahkemesince
İptaline Re'sen Karar Verilmesi Gereği )

• YABANCI PARA ALACAĞINI TAKİP ( Talepnamede TL Olarak Karşılığının
Gösterilmesi - Ödeme Emrinde Bu Zorunluluğa Uyulmaması/İcra Mahkemesince
İptaline Re'sen Karar Verilmesi Gereği )

• ÖDEME EMRİ ( Yabancı Para Alacağının TL Olarak Karşılığının
Gösterilmemesi - İcra Mahkemesince İptaline Re'sen Karar Verilmesi
Gereği/Kamu Düzeni )

• BONODA BİRDEN ÇOK İMZANIN OLMASI ( Şirket Temsilcisi Olarak Şirket
Adına Senedi İmzalamasının Dışında İkinci İmzanın da Kendi Adına
Atıldığının Kabulü Gereği )

• ŞİRKET TEMSİLCİSİNİN BONODA BİRDEN ÇOK İMZASININ OLMASI ( İkinci
İmzanın da Kendi Adına Atıldığının Kabulü Gereği )

2004/m.58, 60, 61

6762/m.688

ÖZET : 1- Takip talebinde yabancı para alacağının TL olarak karşılığı
gösterilmişse de ödeme emrinde bu zorunluluğa uyulmamıştır. İcra
mahkemesince, kamu düzenine ilişkin bu eksiklik nedeniyle ödeme emrinin
iptaline re'sen karar verilmesi gerekir.

2- Borçtan sorumlu olması için keşidecinin tek imzası yeterli olup,
bonoda birden fazla imza olması halinde şikayetçinin şirket temsilcisi
olarak şirket adına senedi imzalamasının dışında ikinci imzanın da kendi
adına atıldığının kabulü gerekir.

DAVA : Bonodaki borçtan sorumlu olması için keşidecinin tek imzası
yeterli olup, bonoda birden çok imzanın olması halinde itiraz edenin,
şirket temsilcisi olarak şirket adına senedi imzalamasının dışında,
ikinci imzayı da kendi adına attığının kabulü gerekeceğinden, bu yöne
ilişkin şikayetin reddine karar vermek gerekirken takibin iptaline karar
verilmesi doğru değildir.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde
temyizen tetkikinin alacaklı vekilince istenmesi üzerine bu işle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp
düşünüldü:

KARAR : Yabancı para alacağının takip talepnamesinde İ.İ.K.'nun
58/3.maddesine uygun olarak TL. karşılığı gösterilmiş ise de İ.İ.K. 'nun
60-61.maddelerine aykırı olarak ödeme emrinde bu zorunluluğa
uyulmamıştır. İcra mahkemesince kamu düzenine ilişkin bu eksiklik
nedeniyle resen ödeme emrinin iptaline karar vermek gerekirken işin
esasının incelenmesi doğru olmadığı gibi,

Kabule göre de; T.T.K.'nun 688/7.maddesi gereğince bonodaki borçtan
sorumlu olması için keşidecinin tek imzası yeterli olup, bonoda birden
fazla imza olması halinde muteriz K. A. 'nın şirket temsilcisi olarak
şirket adına senedi imzalamasının dışında ikinci imzanın da kendi adına
atıldığının kabulü gerekeceğinden bu yöne ilişkin şikayetin reddine
karar vermek gerekirken takibin iptaline karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme
kararının yukarıda yazılı nedenlerle I.I.K. 366 ve H.U.M.K.'nun
428.maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 27.12.2004 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

yarx

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

E. 2003/19913

K. 2003/22413

T. 13.11.2003

• ŞİRKET MÜDÜRÜ ( Şirket Müdürü Olan Takip Borçlusunun Şirket Kaşesi Altındaki İmzasının Biri Keşideci Şirket Sorumluluğunu Diğeri Aval Veren Şahıs Olarak Kendi Sorumluluğunu İçermesi )

• İMZA ( Şirket Müdürü Olan Takip Borçlusunun Şirket Kaşesi Altındaki İmzasının Biri Keşideci Şirket Sorumluluğunu Diğeri Aval Veren Şahıs Olarak Kendi Sorumluluğunu İçermesi )

• KAŞE ALTINDAKİ İMZA ( Şirket Müdürü Olan Takip Borçlusunun Şirket Kaşesi Altındaki İmzasının Biri Keşideci Şirket Sorumluluğunu Diğeri Aval Veren Şahıs Olarak Kendi Sorumluluğunu İçermesi )

• KEŞİDECİ ( Şirket Müdürü Olan Takip Borçlusunun Şirket Kaşesi Altındaki İmzasının Biri Keşideci Şirket Sorumluluğunu Diğeri Aval Veren Şahıs Olarak Kendi Sorumluluğunu İçermesi )

• AVAL VEREN ( Şirket Müdürü Olan Takip Borçlusunun Şirket Kaşesi Altındaki İmzasının Biri Keşideci Şirket Sorumluluğunu Diğeri Aval Veren Şahıs Olarak Kendi Sorumluluğunu İçermesi )

• SORUMLULUK ( Şirket Müdürü Olan Takip Borçlusunun Şirket Kaşesi Altındaki İmzasının Biri Keşideci Şirket Sorumluluğunu Diğeri Aval Veren Şahıs Olarak Kendi Sorumluluğunu İçermesi )

6762/m.692/6,706

ÖZET: Şirket müdürü olan takip borçlusunun şirket kaşesi altındaki
imzanın biri keşideci şirket sorumluluğunu, diğeri aval veren şahıs
olarak kendi sorumluluğunu içerdiğinin kabulü gerekir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde
temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle
ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği
görüşülüp düşünüldü :

KARAR : İcra dosyasında takibe konu edilen 10.05.2002 keşide tarihli
çektir. Mercii kararında ise bunun bono olarak nitelendirildiği
görülmektedir. TTK' nun 692/6. maddesi ve fıkrasında aynen "çeki çeken
kimsenin ( keşidecinin ) imzasını zorunlu kılmıştır. Anılan maddede
sorumluluk için sadece imzadan söz edilmiş birden fazla imzanın
bulunması koşul olarak kabul edilmemiştir.

Somut olayda, takip konusu olan çekin keşidecisi E.Ltd.Şti. olup, diğer
borçlu Aslan'ın da çekin keşide tarihinde keşideci şirketin sorumlu
müdürü olduğu şikayet dilekçesinin 1 no'lu bendindeki açıklamalardan
anlaşılmaktadır.

Çekte, aval çekin özelliği gözönünde tutularak TTK' nun 706. maddesinde
farklı bir düzenleme getirilmiştir. Madde metninde "çekte yazılı bedelin
ödenmesi, kısmen veya tamamen aval ile temin olunabilir" hükmüne yer
verildikten sonra, İkinci fıkra da ise, "bu teminat muhatap hariç almak
üzere 3. bir şahıs yahut çek üzerinde esasen imzası bulunan bir kimse
tarafından da verilebilir" denilmektedir.

Bu nedenlerle şirket müdürü olan takip borçlularından Aslan'ın keşideci
şirket kaşesi altında atmış olduğu imzanın birisi keşideci şirketin
sorumluluğunu, diğer imzasının da yukarıda açıklanan madde uyarınca aval
veren şahıs olarak kendi sorumluluğunu içerdiği kabul edilmelidir.

Açıklanan nedenlerle şikayetin reddi yerine kabulüne karar verilip
borçlu Aslan yönünden takibin iptaline karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mercii
kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.'nun 428.
maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 13.11.2003 gününde oybirliğiyle
karar verildi.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78