Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … NÖBETÇİ İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI 				: …

VEKİLİ				: …

DAVALI 				: ….

KONU 		: Müvekkilimizin 01.01.1995 tarihinden 31.12.2001

tarihine kadar geçen süre içinde davalı ……… sigortalı olarak
çalıştığının ve Sigorta başlangıç tarihinin 01.01.1995 olarak
tespiti ile bu hizmetlerinin diğer hizmetleri ile birleştirilmesi
istemidir.

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilimiz, …. sigorta sicil numarası ile 01.01.1995
tarihinden 31.12.2001 tarihine kadar davalı ….. akitli olarak
çalışmış bulunmaktadır. Davalı kurum, müvekkil ve benzeri
konumdaki kişileri istisna akdi yaparak çalıştırmıştır. İstisna
akitli çalışmanın hizmet akdi olarak değerlendirilmesi gerektiğine
dair emsal kararlar eklidir.

2-) Sosyal Güvenlik Kurumu …. Sosyal Güvenlik Il Müdürlügünde
…. sicil sayılı dosyada islem gören ……. adresinde kurulu
"….." isyerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu Baskanlıgı Rehberlik ve
Teftis Baskanlıgı …. tarafından düzenlenen …. tarihli, …
sayılı raporda; Is Müfettislerince …… istisna akdi ile
çalıstırılan ….. kisinin çalısma, sekil, usul ve esaslarının
incelenmesi sonucunda, Kurum ile aralarındaki ilişkinin hizmet akdi
iliskisi oldugu, sigortalı sayılmaları gerektiginin tespit edilmis
olması nedeniyle …… açıklanan sekilde çalıstırılan 105
kisinin çalısma gün sayısı ve sigorta primine esas kazançları
tespit edilmiştir.

3-) …… Mahkemesi’nin …. E., …. K. Numaralı dosyasında …
tarihli, …. sayılı rapor esas alınmak sureti ile müvekkilin
ifadesine başvurulmuş, müvekkil …; kendisinin 01.01.1995'te program
yapımcısı olarak çalısmaya basladığını, program yapımcısı,
programın formatına uygun olarak programın tüm içerigini
hazırlayan, metinleri yazan, içerikteki materyali derleyen kişi
oldugunu, programların tamamını ….. arşivinden yararlanarak,
…nin teknik olanaklarını kullanarak, onların sarf malzemelerini
harcayarak yaptıgını, üniversitede öğrenci iken 1995-1999
yıllarında boş günlerinde vs, ders sonralarında …nin uygun
gördügü saatlerde programını aksatmadan hazırladıgını, program
yayıncılığının sadece yayın süresinden ibaret olmadığını
beyan etmiştir.

b

d

摧ظƒ

4

>

F

H

^

j

z

Š

’

¬

Þ

`

d

l

t

š

ž

®

à

ä

 h€

R hatırladıgını, SSK Müfettislerinin 2002 yılında …. gelip
yaptıkları programlarla ilgili doküman istediklerini, ilk
çalıstıkları günden itibaren yaptıkları programların neler
oldugu, ne kadar ücret aldıkları ve bunların montaj süreleri
hakkında bilgi istediklerini, bu konuda SSK Müfettisine kendisinin de
ifade verdigini ve kendisinin çalısma sistemi nasıl oldugu konusunda
detaylı bilgi aldıgını, aynen su anda söylediklerini onlara da
söyledigini, ondan sonra da kendisinin davanın sonuçlanmasını
bekledigini" beyan etmistir.

5-) …. tarihli, …. sayılı raporda yeralan kişilerin, ….
hizmetine ihtiyaç duyulduğunda çalıstırılmak üzere, istisna
sözlesmeleri hükümleri çerçevesinde görevlendirilmek üzere ise
alındıgı, taraflar arasında düzenlenen istisna sözlesmeleri ve
götürü bedel ücret alımı sözlesmelerine göre, …. nezdinde
çalıstıgı süreler ve çalısma gün sayılarına göre ücret
ödendigi, sözlesmelerin içerigine göre, Müfettis raporunda tespit
edilen kisilerin parça bası üzerinden is gördügü ve buna göre …
yetkililerinin imzasını muhtevi belgelerle istihkaklarını aldıgı,
uyusmazlık konusu isin, kadro yetersizligi nedeniyle kadro dısı
elemanlara yaptırılması, dinlenen tanık beyanları ve tüm dosya
kapsamına göre, yanlar arasında olustugu gözlemlenen hizmet
bagıtının ögelerine iliskin, zaman bagımlılık ve ücret
unsurlarının varlıgı, mücbir sebepler ve beklenilmeyen haller
hukukuna göre, taraflar arasındaki hizmet akdinin olusmasına engel
teskil etmemekte olup, SGK Müfettisinin … tarihli, …. sayılı
raporunda tespit edilen ve prim tahakkukuna konu edilen kisilerin …..e
hizmet akdi ile çalıstıgı ve 506 sayılı Yasanın 2 ve 6.maddeleri
anlamında zorunlu sigortalı sayılması gerektigi anlaşılmıştır.

6-) ….. İş Mahkemesi’nin … Esas, … Karar numaralı dava
dosyasında yapılan tespitler,  SGK Müfettisinin … tarihli, …
sayılı raporunda tespitler,  Is Müfettislerince ….istisna akdi ile
çalıstırılan … kisinin çalısma, sekil, usul ve esaslarının
incelenmesi sonucunda, .. ile aralarındaki ilişkinin hizmet akdi
iliskisi oldugu, 2821 sayılı Yasa'nın 2., 1475 sayılı Yasa'nın 1,
506 sayılı Yasa'nın 2. ve Ek 10.maddeleri geregince sigortalı
sayılmaları gerektiginin tespit edilmis olması nedeniyle ….
açıklanan sekilde çalıstırılan … kisiden biri olan müvekkil
…. kurumundaki çalışmalarının SGK Müfettişinin … tarihli ve
… sayılı raporu ve kesinleşen … İş Mahkemesi’nin … Esas,
… Karar numaralı dava dosyası uyarınca SGK nezdinde tescil edilmesi
… tarihli dilekçe ile … Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nden
talep edilmiş, … tarihinde tebliğ edilen dilekçeye 60 gün
içerisinde cevap verilmemiştir. 

7-) Bu durum müvekkilimizin maddi kayba uğramasına neden olduğu gibi
emeklilik işlemlerinin de gecikmesine sebep olmuştur.

8-) Sosyal Güvenlik Kurumu …. Bölge Müdürlüğü’nün bu
çalışmaları sigortalı hizmetlerinden sayabilmesi ve müvekkilimizin
sigorta başlangıç tarihinin 01.01.1995 olarak tespiti için dava
açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER 	 	: 506 S. K. m. 2, 79, 5510 S. K. Geç. m. 2

HUKUKİ DELİLLER		: İş Yeri ve Sigorta Dosyası, …. Sosyal
Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılan … tarihli müracaat
dilekçesi, …. İş Mahkemesi’nin … Esas, … Karar numaralı
dosyası,bilirkişi incelemesi,tanık ve her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM			: Açıklanan nedenlerle müvekkilimiz …. davalı
….  çalıştığının 

sigorta başlangıç tarihinin 01.01.1995 bitiş tarihi 31.12.2001
olarak tespiti ile bu hizmetlerinin 

diğer hizmetleri ile birleştirilmesine, yargılama giderleri ve
vekalet ücretinin karşı tarafa 

yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederiz. 

Davacı Vekilleri

..