Giriş yap
Kayıt ol

        ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

							

DOSYA NO				: …/… E.

ASLİ MÜDAHALE

TALEBİNDE BULUNAN	: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

VEKİLİ			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI			: 

VEKİLİ			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI			:

VEKİLİ			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVA DEĞERİ 		: 

(Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

KONU			: Asli müdahale talebimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR		:

1-) Mahkemenizin ../…/… tarih ve .../... esasında kayıtlı bulunan
dava dosyası üzerinden görülmekte olan davanın davacısı ...,
çekişme konusu olan ve … ili, … ilçesi, …mahallesi/köyü, …
pafta, … ada, … parsel’de kain … niteliğindeki taşınmazın
tapuda kayıtlı olmadığını, davalı tarafça taşınmaza el
atıldığını ileri sürerek, el atmanın önlenmesi, tapu iptali ve
tescil isteğinde bulunmuştur.

2-) Dava konusu taşınmaza harici satın alma ve intikal sebebiyle
malik olduğunu belirten davalı ise, davanın reddini talep etmiştir.

3-) Dava konusu taşınmaz, müvekkilimize babasından miras
kalmıştır. Buna ilişkin mirasçılık belgesi, dilekçemiz ekinde
(EK 1) mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur. Mirasçılık belgesinden
anlaşılacağı üzere, muris …, geride sadece çocukları
müvekkilimizi ve kardeşi …’i bırakmıştır. Müvekkilimizin
annesi ise, çok önceki bir tarihte vefat etmiştir. (EK 2)

-

l

p

ˆ

Š

Ø

Ü



.

p

r

ˆ

Ü

Þ



ꐓxꐔx␷愀̤摧缍œ

摧㾨ˆጀ.

N

¼

h

h

,hkemenize verecekleri izahatlerle açıklığa kavuşacaktır. Tanık
beyanlarını destekler nitelikte olduklarını düşündüğümüz ve
tamamı müvekkilimiz adına düzenlenmiş bulunan, yirmi yıldan uzun
bir süredir tarım bağ-kur sigortalısı olunduğunu belgeleyen yazı
(EK 5), … yılından bu yana mevcut bulunan ziraat odası ve tarım
kredi kooperatifi kayıtları (EK 6) da iddiamızı kanıtlamamızda
dayanacağımız delillerimiz arasındadır.

5-) Kaldı ki, dava konusu taşınmaz, orman sınırları dahilinde yer
almadığı gibi, orman sınırları dışına çıkarılarak hazine
adına kaydedilmiş bir taşınmaz da değildir. Dolayısıyla, ne
davacı Hazine’nin ne de davalı tarafın da dava konusu taşınmaz
üzerinde tercihe şayan bir hakkı bulunmaktadır. Dava konusu
taşınmaz, olağanüstü zamanaşımı ile zilyetlik koşullarını
halihazırda yerine getirmiş bulunan müvekkilim adına kaydedilmelidir
kanaatindeyiz. 

6-) Yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle, anılan davaya, dava konusu
taşınmazın müvekkil adına tescil edilmesini sağlamak için aslen
müdahale etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 4721 S. K. m. 683, 713, 3402 S. K. Ek. m. 4, 6831 S.
K

					 m.2, 6100 S. K. m. 65.

HUKUKİ DELİLLER	: Mirasçılık belgesi, Aile nüfus kayıt örneği,
Harici satış sözleşmesi, Tanık Anlatımları, Tarım bağ-kur
sigortalısı olunduğunu belirtir idari yazı, Ziraat odası kaydı,
Tarım kredi kooperatifi kaydı, Keşif ve Bilirkişi incelemesi, Yemin.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, asli
müdahale talebimizin kabulü ile ve taşınmazın olağanüstü
kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği hukuki sebebine dayalı olarak
müvekkilimiz adına tapuya tesciline, yargılama giderleri ve vekalet
ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini müvekkilimiz
adına saygıyla talep ederiz. …/…/…

Asli Müdahil/Davacı Vekili

Av.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78