Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     NÖBETÇİ SULH CEZA MAHKEMESİNE

MALATYA

İtiraz Eden : X, T.C. ………………..,

Adres; …………………………………………………… ...……………../ İSTANBUL

Vekili : Av. …………………,

Adres; ……………………………………………. …………………/MALATYA

Karşı Taraf : Malatya Valiliği İl İdare Kurulu

Dava : İdari para cezasının iptali

İzahı : Malatya Valiliği il idare kurulunun ………. tarih … sayılı
kararıyla müvekkilim hakkında bakıya durumuna düştüğünden bahisle ……… TL
idari para cezasına hükmedilmiştir;

1. Müvekkilim dilekçe ekinden sunduğum belgeden de anlaşılacağı üzere
  askerliğe elverişli olmadığı ve bu nedenle askerlikten muaf
  tutulduğu Malatya ……………. Askerlik Şubesince tespit edilmiştir.

2. Askerlikten muaf tutulması gereken ve askerliğe elverişli olmayan
  kişi hakkında, askerlik durumu esas alınarak idari para cezasına
  hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

Bu nedenlerle mahkemenizce yapılacak araştırmalar sonucu müvekkilimin
askerliğe elverişli olmadığı anlaşılacağından, hakkında verilen idari
para cezasının ortadan kaldırılmasına karar verilmesini arz ve talep
ederim.

İtiraz eden X

 Vekili Av. ……………………

Ekler; 1-Askerlik Durum Belgesi

2-Malatya Valiliği İl İdare Kurulu

…….. sayılı kararı