Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

DOSYA ESAS NO          :

	ESASA İLİŞKİN

SAVUNMASINI SUNAN

SANIK	:	.......... ....................... (TC Kimlik No:
.................)

Adres: ...........................................

VEKİLİ	:	Av. ......................... ................... (TC Kimlik
No: ..............................)

Adres: ..................................................

Tel:........................ Fax:........................

MÜŞTEKİ	:	......................... ..............................

Adres: ............................................

KONU	:	Esasa İlişkin Savunma Dilekçemizdir

SUÇ	:

	DAVA DEĞERİ	:	................. TL

AÇIKLAMALAR	:

	

İddia makamının esas hakkındaki mütalaasına katılmıyoruz.
Müvekkilim .../..../....–.../..../.... tarihleri arasında ........
Karakolunda vekâleten görevlendirilmesi usulüne uygun olmayıp,
kendisine yasaya uygun bir şekilde tebliğ yâda emanet edilmiş eşya
bulunmamaktadır.

Müvekkilim, kış şartlarının ağır olduğu bir dönemde geçici
olarak kullanmak kastı ile hareket ederek aldığı kömürü kısa bir
süre sonra karakola iade etmesi nedeni ile Askeri Ceza Kanununun 144
maddesi delaleti ile 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 240/2 md. sindeki
suçun manevi unsuru oluşmamaktadır. Zaten müvekkilimde samimi olarak
kömürleri alıp iade ettiğini ve görevli olması nedeni ile
karakoldan ayrılamayıp ve kış şartlarının ağırlığı nedeni
ile ........’dan kömür alamadığını ve acil ihtiyacını geçici
olarak gidermek için kömürü eve götürdüğünü samimi olarak
beyan etmiştir.

Müvekkil iddia edildiği gibi erleri kanuna aykırı şekilde
çalıştırmamıştır. Sanık, bel fıtığı rahatsızlığı nedeni
ile (doktor raporları ve filmleri dosyanız içindedir) ....... isimli
ere hastalığının nüksettiği sırada omuzlarını rica ederek
ovdurmuştur. Evine askerlerle ekmek göndermesi ve arabasının
yıkanması tamamen askerlerin istekleri ve ısrarları ile olmuştur.
Askeri Ceza Kanununun 114/3 maddesindeki suçun maddi ve manevi
şartları olayda oluşmamıştır.

 Yine sanığa isnat edilen As. CK’nın 130/1 md. sindeki suçun
unsurları da olayda oluşmamıştır. İddia edilen fiili, yağışlı
bir günde eşini ve karakol komutanının hanımını çalıştıkları
okuldan araçla alması dışında askeri aracı kendi menfaatine
kullanmış değildir.

 Sanık .....’nin bu suçları 765 sayılı TCK 80 anlamında
teselsülen de işlediğini gösterir dosyada yeterli delil
bulunmamaktadır. Yine Tanık .......’nin talimatla alınan ifadesi de
müvekkilimin suçsuz olduğunu göstermektedir.

TALEP SONUCU	: Yukarda arz edilen nedenlerle ve tetkikiniz esnasında
ortaya çıkacak sair nedenlerle temyiz talebimizin kabulü ile iş bu
hükmün bozulmasına karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Sanık Vekili

Av.