Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	: 

VEKİLİ	: 

	  

DAVALI	: 

KONU	: Arsa Payının Düzeltilmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR	:

Müvekkilim ......... adresinde bulunan ve ......... İli, .........
İlçesi, ......... Mahallesi, ......... pafta, ......... ada,
.......... parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan
taşınmazdaki .... nolu bağımsız bölümün malikidir.

Müvekkilimin maliki olduğu bağımsız bölümün arsa payı yanlış
olarak hesaplanmış ve tapuya da bu şekilde tescil edilmiştir. Bu
yanlışlık diğer bağımsız bölümlerin arsa payları için de
geçerlidir.

Müvekkilimin ve diğer bağımsız bölümlerin arsa paylarının
yanlış hesaplanmış olması ortak giderlerin ödenmesi konusunda
sorunlara yol açmaktadır. 

Bu sebeple bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER	: Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER	: Tapu Kaydı, Yönetim Planı

TALEP SONUCU	: Arz edilen nedenlerle davamızın kabulüne, yargılama
giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar
verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. ../../....

DAVACI VEKİLİ