Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

DAVACI	:.......

VEKİLİ	:.......

DAVALI	:.......

KONU	: Arsa Payının Düzeltilmesi Talebimiz Hk.

AÇIKLAMALAR	: Müvekkilim ....... adresinde bulunan ve ....... İli,
....... İlçesi, ....... Mahallesi, ....... pafta, ....... ada, .......
parselde tapuya kayıtlı anataşınmaz üzerinde bulunan .... nolu
bağımsız bölümün malikidir.

Müvekkilimin maliki olduğu bağımsız bölümün arsa payı yanlış
olarak hesaplanmış ve tapuya da bu şekilde tescil edilmiştir. Bu
yanlışlık diğer bağımsız bölümlerin arsa payları içinde
geçerlidir.

Müvekkilimin ve diğer bağımsız bölümlerin arsa paylarının
yanlış hesaplanmış olması ortak giderlerin ödenmesi konusunda
sorunlara yol açmaktadır.

š

t

v

ᄀㄉ$␷㠀$⑈怀愉̤摧ᘹ×ఀrilmesi için bu davanın
açılması zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER	: Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

DELİLLER	: Tapu Kaydı, Yönetim Planı

İSTEM SONUCU	: Arz edilen nedenlerle davamızın kabulüne, yargılama
giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık
Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca
karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine
karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. .......

                                    
            DAVACI VEKİLİ

									   .......