Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ………….. 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO			:……… ESAS

	 

DAVALI			:……………. LTD.ŞTİ

…………………..

VEKİLLERİ			:………………

		 	 	………………… 

DAVACI 			:……………….EML.TUR.İNŞ.OTO.TİC.LTD.ŞTİ 

…………………		

VEKİLİ			:……………….

				………………

D.KONUSU			 :Davaya cevaplarımız ile delillerimizin bildiriminden
ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR 		 : 

	Sayın Mahkemenize ikame edilmiş olan işbu dava ve davacı yanın
taleplerinin tamamı mesnetsiz olduğundan davanın REDDİNE karar
verilmesi gerekmektedir. Şöyle ki;

	1-)	Öncelikle davacı yanın iptalini talep ettiği taşınmazın
değeri 200.000 TL olup, bu değer üzerinden dava açılması
gerekirken, edimlerini yerine getirmediği sözleşmeye dayalı
açılan, belki tutar düşüncesi ile eksik harç ile derç edilen
huzurdaki dava usul yasasına ve harçlar yasasına açıkça aykırı
olup davacı yanın eksik harcı ikmal etmesi zorunludur. Harç ikmal
olmadan davanın esasının görüşülmesi usule ve yasaya açıkça
aykırıdır. 

	2-)	Müvekkil firma ile karşı taraf arasında Bodrum . Noterliğinin
…………… tarih ve …… yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde
Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı inşaat sözleşmesi (EK
1) akdedilmiştir. Buna göre yüklenici davacı şirketin, davalı arsa
sahibinin arsası üzerinde sözleşmede öngörülen yapıyı fen ve
sanat kurallarına göre tam ve eksiksiz, kusursuz, ayıpsız olarak
süresi içerisinde yapıp teslim etme yükümlülüğü vardır. 

	3-)	Sözleşme gereği inşaatın sözleşmeye uygun şekilde yapılıp
teslimi ile sözleşmede yazılı kalan bir adet bağımsız bölümün
(11 nolu ofis vasıflı taşınmazın ferağı) yükleniciye devir
tescilinin verileceği yazmakta olup, karşı yan müvekkilin müzayaka
halinden yararlanarak sözleşmede yazılı işler tam olarak bitmeden
iskanı almış olup İŞİN TAM OLARAK TESLİMİ için sözleşmenin
yanında Yasa ve Yargıtay içtihatları dairesindeki uygulamalar
Düzenleme Şeklindeki Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı
inşaat sözleşmesine, projeye ve teknik şartnameye uygun olarak
yapılması zorunlu olup, Proje ve Sözleşme gereği;

	-kartonpiyerlerin takılmadığı

	-ofislerin her iki taraf merdivenlerinin yapılmadığı

	-dükkanların (zemin kat) altında yer alan su depoları ve
teçhizatların yapılmadığı

	-üst ofislerden bir tanesinde mutfağın yeri Projeye aykırı olarak
değiştirilmiş olup mutfağın projeye uygun hale getirilmediği;
ayrıca bir mutfağın penceresinin takılmadığı

	-binanın çevre peyzajının yapılmadığı, özellikle binaların
etrafını çevreleyen nilüfer havuzunun hala yapılmadığı 

	-trafo binasının yapılmadığı

	-elektrik ve su aboneliklerinin yapılmadığı

	-size ait olan 10 nolu bağımsız bölümün balkonu projeye aykırı
şekilde yapılmış olup projeye uygun hale getirilmesi gerektiği

	-balkon ve merdiven korkuluklarının yapılmadığı, yapılan sıva
ve alçının işçilik kalitesinin çok düşük ve hatalı olduğunun
tespit edilmesine rağmen karşı yan kullanma izin belgesi almıştır.
İskan sonrası müvekkilin harici uzman kişilere yaptırdığı tespit
sonrası yukarıdaki eksikliklerin giderilmediği tespit edilmiştir. Bu
durum 27.05.2013 tarihli ihtarnamemizde (EK 2) belirtilmiştir. İhtarda
anahtar teslimi işin teslimi için işbu ihtarın tebliğinden itibaren
eksikliklerin en geç 30 gün içinde yerine giderilmesini ve akabinde
tapuyu vermeye her zaman hazır olduğumuz belirtilmiştir. 

	4-)	Ardından 08.07.2013 tarihli ihtarnamemizde (EK 3) temerrüde
düşüldüğünü ve yukarıda belirtilen eksikliklerin giderilmesi
talebimiz yinelenmiştir. Ardından 30.10.2013 tarihli ihtarnamemizde
(EK 4) eksiklikler hala giderilmediği için davacıya tekrar gereğinin
yapılması ihtaren bildirilmiştir. Ardından 06.03.2014 tarihli
ihtarnamemizde (EK 5) aynı hususlar bir kez daha yinelenmiştir ve
fazla yapılan işlere müvekkil firmanın icazetinin bulunmadığı
ihtar edilmiştir.

	5-) 	Buna ilişkin ……. D. İş. sayılı Bilirkişi ek raporuna
göre  (EK 6) eksik ve ayıplı imalatlar detaylı olarak
açıklanmıştır. Buna göre arsa sahibine düşen bağımsız
bölümlerde tespit edilen;

	-Eksik ve ayıplı imalatların giderilme bedeli 143.800,00 TL olduğu 

	-Yükleniciden bazı imalatlardaki ayıplar nedeni ile 7.000,00 TL
nefaset kesilmesi gerektiği

	-Eksik ve ayıplı imalatların giderilme süresinin 40 iş günü
olduğu

	-Bağımsız bölümler için iskan başvurusu yapılmadan önce
tamamlanması zorunlu imalatların bulunduğu sabit kılınmıştır.

	6-) 	Buna istinaden 01.04.2014 tarihli ihtarnamemizde (EK 7) bir kez
daha kalem kalem belirttiğimiz eksikliklerin en geç 30 gün içinde
giderilmesini, akabinde tapuyu vermeye her zaman için hazır
olduğumuzu belirtmemize rağmen hiçbir işlem yapılmamıştır.
Ayrıca işi Proje ve Sözleşmede kararlaştırıldığı gibi anahtar
teslimi şeklinde teslim etmenizi, değilse Bilirkişi raporunda teslim
edilen 150.800 TL eksik iş bedelini müvekkil firmaya ödemenizi; aksi
taktirde müvekkil firmanın eksik işlere karşı elinde bulundurduğu
son tapu kaydını bu eksik işler veya eksik iş bedeli giderilene
kadar elinde tutacağı ihtar edilmiştir. Ancak bütün bu ihtarlara ve
bilirkişi raporuna rağmen yine de davacı firma hiçbir işlem
yapmamıştır. 

	7-) 	Bunların dışında dava dilekçesinde “davalı yanın
baskısı suretiyle dava konusu inşaatta yüklenici müvekkil şirket
tarafından sözleşme haricinde yapılan fazlaca işlerden”
bahsedilmektedir. Mezkur beyanatı reddediyoruz. Çünkü daha evvelki
ihtarnamelerimiz incelendiğinde görülecektir ki fazlaca yapılan
hiçbir iş, müvekkil firmanın izni ve icazeti dahilinde
yapılmamıştır.

hõF

␃༃ႄ帋ႄ愋̤摧➻ô

hõF

h‘

ä

æ

è

ê

î

ð

ò

hS

hS

hS

 h

h

h

h

 h

h

 h

h

h

 h

 h

 h

 h

h

 h

 h

h

h

h

 h

h

 eksiklikleri gidermesi ihtarında bulunmuş, ancak davacı yan bir
türlü eksiklikleri gidermemiştir.

	9-)	Dolayısıyla davacı yüklenici firmanın sözleşmede
öngörülen yükümlülüklerini tam ve eksiksiz, kusursuz, ayıpsız
olarak süresi içinde YAPMADIĞI sabittir. Yüklenici firma TBK 471
uyarınca “yüklenici üstlendiği edimleri iş sahibinin haklı
menfaatlerini gözeterek sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır”
hükmüne ve TMK 3 uyarınca “durumun gereklerine göre kendisinden
beklenen özeni göstermeyen kimse iyiniyet iddiasında bulunamaz”
hükmüne aykırı davranmıştır. 

KISACA edimlerini yerine getirmeyen davacı yanın huzurdaki davayı
açmaya hakkı bulunmamaktadır. Yukarıda arz edilen nedenlerle işbu
beyanda bulunmak zaruri olmuştur.

KONUYA İLİŞKİN YÜKSEK MAHKEME’NİN EMSAL KARARLARI

1-Yargıtay 15. Hukuk Dairesinin 2011/752 Esas ve 2011/7242 Karar ve
07.12.2011 tarihli kararı ÖZETLE: Dava, eser sözleşmesinin bir
türünü oluşturan kat karşılığı inşaat sözleşmesinden
kaynaklanan eksik ve ayıplı imalat bedeliyle kira alacağı istemine
ilişkindir. Davacının göstermiş olduğu tanıklar da dinlenerek
ayıp ihbarının yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise ne zaman
yapıldığı konusunun her türlü tereddüt ve kuşkudan uzak bir
şekilde belirlenip, ayıp ihbarının süresinde yapıldığının
anlaşılması halinde eksik ve ayıplı imalat bedelinin
bilirkişilerden alınacak ek raporla teslim tarihindeki serbest piyasa
rayiç fiyatlarıyla belirlenmesi, sonucuna göre hüküm kurulması;
ayıp ihbarının süresinde yapılmadığının anlaşılması halinde
sadece eksik imalat yönünden teslim tarihinde serbest piyasa rayiç
fiyatlarıyla bedelin saptanmasından ve sonucu dairesinde hüküm
kurmaktan ibaret olmalıdır.

2-Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 2010/8105 Esas ve 2010/10837 Karar ve
19.10.2010 tarihli kararı ÖZETLE: Dava, arsa payı devri
karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yükleniciden bağımsız
bölüm temlik alan davacının tapu iptal ve tescil isteğine
ilişkindir. Arsa sahibi ile aralarında arsa payı karşılığı
inşaat sözleşmesi bulunan yüklenicinin şahsi hakkını üçüncü
kişiye temlik etmesi halinde 3. kişinin ifa talep edip edemeyeceğinin
saptanmasında öncelikle yüklenicinin edimini yani eseri meydana
getirme ve teslim borcunu yerine getirip getirmediğinin, ardından
sözleşme hükümlerindeki diğer borçları ifa edip etmediğinin
açıklığa kavuşturulması zorunludur.

3-Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2007/15-244 Esas ve 2007/229 Karar
ve 02.05.2007 tarihli kararı ÖZETLE: Dava tapu iptali, tescil ve
tazminat istemi ile açılmıştır. Aralarında arsa karşılığı
inşaat sözleşmesi bulunan tarafların tapuda satış şeklinde
yaptıkları pay geçirimi, sözleşme gereği edimin yerine getirilmesi
olarak kabul edilmektedir. Böyle olunca davalı yüklenicinin de kendi
edimi olan parsellere bina yapılması işini yerine getirmesi
sözleşmenin gereğidir. Oysa davalı yüklenicinin söz konusu
parsellere inşaat yapmadığı, parseller üzerinde sadece narenciye
ağaçlarının olduğu dosyadaki ek bilirkişi kurulu raporundan
anlaşılmaktadır. O halde davalı yüklenici söz konusu parsellere
herhangi bir inşaat yapmadığından 670 parselin mülkiyetine hak
kazanmamıştır.

Davalı yüklenici mülkiyetine hak kazanmadığı 670 parseli tapuda
üçüncü kişi davalıya devretmiştir. 670 parselin tapuda
gösterilen satış bedeli ile gerçek değeri arasındaki fahiş fark
dikkate alındığında, davalı üçüncü kişinin gerçek durumu
bilmediği, davacı ile davalı yüklenici arasındaki hukuki ilişkiden
haberdar olmadığı, iyiniyetli olduğu kabul edilemez. O halde gerek
yüklenicinin edimini yerine getirmemesi nedeniyle taşınmazın
mülkiyetini kazanmaması ve gerekse 3. kişinin durumu bilmesi
gerektiğinin belirlenmesi karşısında iyiniyet savunmasına değer
verilmesinin mümkün olmaması dikkate alınarak, davacının tapu
iptali ve tescil isteminin kabulü gerekir.

	KISACA taraflar arasındaki …… . Noterliğinin …… tarih ve
…… yevmiye nolu Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve
Kat Karşılığı inşaat sözleşmesi madde 10’a göre; ANAHTAR
TESLİMİNDEN SONRA kalan bir bağımsız bölümün tapuda ferağı,
satışı yükleniciye veya onun belirleyeceği kimseye yapılacaktır.
Ancak yüklenici firma halen işi anahtar teslimi şeklinde bitirip
teslim etmemiştir. Dolayısıyla sözleşme konusu inşaatı,
sözleşmede yazılı edimlerinin tamamını yerine getirerek teslim
etmeyen davacının son ferağ hakkı olan taşınmazı isteme hakkı
yoktur.

HUKUKİ DELİLLER	:TBK, TMK ve sair mevzuat

SOMUT DELİLLER	:

	EK 1) ………. ……. Noterliğinin ….. tarih ve ……. yevmiye
nolu Düzenleme Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat
Karşılığı inşaat sözleşmesi

	EK 2) 27.05.2013 tarihli ihtarname

	EK 3) 08.07.2013 tarihli ihtarname

	EK 4) 30.10.2013 tarihli ihtarname

	EK 5) 06.03.2014 tarihli ihtarname

	EK 6……..D. İş. sayılı Bilirkişi ek raporu

	EK 7) 01.04.2014 tarihli ihtarname

	Tapu Kaydı, Mahkemelerce yapılan tespitler, Keşif ve bilirkişi
incelemesi, Tanık ifadesi ve sair tüm yasal deliller

SONUÇ VE İSTEM	:Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve sayın
Mahkemenizce resen belirlenecek nedenler karşısında;

	-DAVANIN REDDİNE karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
Saygılarımla. 25.08.2015

									DAVALI VEKİLİ

								  ………………………………

EKİ:

1.Bodrum .. Noterliğinin …. tarih ve …… yevmiye nolu Düzenleme
Şeklinde Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı inşaat
sözleşmesi

2. …….. tarihli ……. yevmiye nolu ihtarname

3. …….. tarihli ……….yevmiye nolu ihtarname

4. ……… tarihli ……….. yevmiye nolu ihtarname

5. ……… tarihli …… yevmiye nolu ihtarname

6. ………. D. İş. sayılı Bilirkişi ek raporu

7. ………….. tarihli …….. yevmiye nolu ihtarname

8. Onanmış vekaletname sureti.

 

 PAGE  

 PAGE  5