Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … TÜKETİCİ MAHKEMESİ’NE

DAVACI				:

VEKİLİ				:

DAVALI				:

KONU	: Aracın Teslimi Veya Bedelinin Tahsili İsteminden İbarettir.

AÇIKLAMALAR			:

1-) Müvekkilim ile davalılar arasında düzenlenen …/…/… tarihli
sözleşme ile davalının başlatmış olduğu kampanyaya katılmış
… marka aracı satın almıştır.

2-) Müvekkilim, bu kampanyadaki cazip fiyatlardan faydalanarak
otomobili … TL’ye satın almış, taraflarca otomobilin
teslimatının …/…/… tarihinde yapılmasında anlaşılmasına
rağmen bu tarihe kadar teslimat gerçekleşmemiştir.

3-) Müvekkilim, davalıya teslimatın yapılması konusunda
başvurmasına rağmen olumlu yanıt alamamıştır. Sözkonusu
otomobilin teslimi, olmadığı takdirde bedelin iadesini sağlamak
için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 4077 S. K. m. 7 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Sözleşme, makbuzlar ve diğer deliller.

 

¨

¬

ä

æ

è

h

æ

è

„Ô

„,ò^„Ô

„Ô

^„Ô

$ aksi halde müvekkilimin ödemiş olduğu …TL’nin yasal faiziyle
birlikte tarafımıza ödenmesine, yargılama giderleri ve vekalet
ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini
müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz.  …/ …/ …

Davacı Vekili

Av.