Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme ile kiralayan
....................................................bu kira
sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede vasıta olarak
belirtilecektir.) sözleşmede adı ve adresi geçen kiracıya kiralamıştır.
Kiracı vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak
kullanmayı (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs) kira ücretini ödemeyi
ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
Sözleşmeyi İmzalamakla kiracı şahsına ait ve şahıstan kaynaklanan tüm
yükümlülükleri kabul etmiş olur. Kiracının sözleşme üzerinde beyan
ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

1. Kiracı, vasıtayı, stepnesini tüm lastiklerini, vasıtaya ait
belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi
vasıtanın kiralandığı şehirde ve sözleşmede

belirtilen adrese, gününde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar
için kiralayan

başvuracak ve kiralayanın ……………………………………………….. adresinden yazılı ve/veya
………………………………………….nolu telefondan sözlü onayını alacaktır. Onay
alınmaksızın yapılan uzatmalarda Kiralaya'nın aracı hukuka aykırı olarak
yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. Kiracı kiralayan araç
için yol bulma Cihazı (navigasyon) bebek koltuğu, kar lastiği vb. İlave
hizmetler talep ettiği takdirde ilave ücret ödemek zorundadır.

2. Kiracı söz konusu vasıtayı hem mekanik hemde kaporta açısından sağlam
ve iyi

durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi
bulunmadığını kabul

eder.(Kira sözleşmesinde belirtilenler dışında) Kiracı sağlam ve iyi
durumda teslim

aldığı araçta, kullanım hatası nedeni ile ve / veya dikkatsizlik,
tedbirsizlik nedeni ile

oluşan ve trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından
talep ve tahsil

edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de
dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları cezaları, ilk etapta ödemeyi
kabul ve taahhüt eder. (örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile
şanzıman dağılması, uyarı ışıkları (gösterge de) yandığı halde aracın
kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle ortaya
çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, Alkollü
araç kullanma vb.) Kiracıya verilen araçta herhangi surette hasar
meydana gelmesi halinde sürücüden 40 USD karşılığı hasar takip bedeli
alınacaktır.

3. Kiracı tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik
sigortası şartları ile

korunmuştur. Kiracı, kendisi 3. şahıslar için kiralanan araç için, hasar
ve zarar

muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine
sunulan hırsızlık,

hasar ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde,
bunlara ait

teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşinen ödemek suretiyle
istifade

etmek hakkına haizdir. Aksi takdirde her türlü idari, cezai ve hukuki
(tazminatlar,

cezalar vs.) sorumluluk münhasıran Kiracıya ait olacaktır. Ancak kiracı
vasıtanın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu
(köprü, balkon, dal ya da her

nesne-tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik
sigortası ve hasar

güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. Kiracı hasar
muafiyet

güvencesi (hırsızlık, hasar ve Ferdi Kaza Sigortası) kabul etmiş
olmasına rağmen

aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar

sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı
kabul eder.

a)Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu etkisi altında ise;

b) Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda. (Kaza tespit raporunda
kazanın hız

nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi),

c) Trafik kaza zaptının düzenlenmediğine alkol raporunun alınmadığı

durumlarda kasıtlı kazarlarda,

d) Trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde.

e) Kiracı ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen
sürücü/sürücüler

dışındakilerinin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya

hasarlarda,

f) Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri
genel şartları

gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve/veya sigorta
şirketlerinin

her hangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.

4- Vasıta, aşağıda aşıklanan şekillerde kullanılmayacaktır.

a) Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşınmasında.

b) Herhangi bir vasıta ya da treyler itmekte veya çekmekte kullanılamaz.

c) Gümrük mevzuatında ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında

veya diğer garyi kanuni işlerde

d) Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak
belirtilmeyen

sürücü tarafından

e) Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli sağlamlık ve hız
denemeleri dahil)

f) Vasıtaya zarar verecek şekilde veya yükleme haddini aşacak yük/eşya

taşınmasında

g) Araçların ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan

şeklinde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum ve bataklık, dere
yatağı

vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine
uygun

olmayan yer ve yollarda kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun
olmayan

yol ve şartlarında.

5- Vasıtanın Kullanımı;

a) Vasıtanın gurubuna göre en az 1,2 veya 3 yıllık geçerli sürücü
belgesine sahip

kiracı veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır.

b) Vasıta, kiracı tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine
isim/isimleri

kaydettirilen, (a) maddesinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara
uygun

şahıslar(sürücü/ek sürücüler) tarafından da kullanılabilir.

c) Kiracı, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu
kontratın tüm

koşullarına uyması tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek
tüm

sonuçlardan tamamen kiracı sorumludur.

6- Kiracı, kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri kiralayanın
belirlediği

şartlarda ödemekle yükümlüdür.

a-1- Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinden
hesaplanan

kiralama bedelini,

a-2- Kiracı, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Hasar
Sorumluluk

Güvencesi (CDW), Araç hırsızlık güvencesi (TP) Lastik cam far sigortası

(LCF) Ferdi Kaza sigortası (PAI), Ihtiyari mali mesuliyet (IMM)
bedellerini, kiralama

sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan.

vergileri, vasıtayı aldığı yakıt seviyesinde teslim etmemesi durumunda
eksik kalan

akar yakıt bedelinin % 25'i oranında hizmet bedeli ile birlikte
belirtilen akaryakıt

tutarını

a-3- Kiracı, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk Güvencesini (CDW) kabul
etmediği

takdirde sorumlu olduğu miktarı, (kaza tutarının 600TL sına kadar olan
kısmını)

a-4- Ancak kaza durumunda, kiracıya alkol, uyuşturucu ya da başka bir
nedenden

dolayı (yine trafik kaidelerine uyulmaması durumunda ceza verilmişse,
kazadan

dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını
kazanır.

a-5- Kiralama başlangıcında kiralamanın; yaklaşık tutarına karşılık bir
ön

provizyon, kiracının kredi kartından bloke edilir. Kiracı ön provizyon
ile yapılan kira

bedeli, hasar, zararı bedelin tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen
kabul eder.

a-6- Kiracı , kiralayanın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri
kiralayanın belirlediği

iartlarda ödemekle yükümlüdür.

a-7- Kiracının kirası altındaki oto çalınırsa,

a-8- Araç çalınmalarından genel kasko kuralları geçerli olup, diğer
durumlar sigorta

(kasko) kapsamı dahilinde bulunmayan durumlarda kiracı araç bedelini ve
diğer

zararları ödemeyi peşinen kabul eder.

a-9- Kiracı araç içinden çalınan veya aşırılan tazmininden sorumlu

tutulamaz.Kiracı 3.Şahıslara verilen Zorunlu Trafik Sigortası kapsamı
dışında

kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür.Kiracı,IMM (Ihtiyarı Mali
Mesuliyet)

güvence bedeli pirimini ödemesi halinde kiralanan araç için belirtilen
bedel kadar

muaftır.

7- Kiracı ve diğer yetkili sürücüler (ek sürücü) kira süresi içersinde
kaza olması

durumunda kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için
aşağıdaki

önlemleri yerine getirmek zorundadır.

a- Ilgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak

b- Çift taraflı kazalarda tarafın, tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik
sigorta poliçelerinin

fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda, ehliyet no, trafik
sigorta

poliçeleri numaralarını, sigorta şirketinin isim vs..,

c- Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,

d- Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmek.

e- Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan kaza vukuunda durumunda
derhal

en yakın polis görevlilerine ve ilgili mercilere bildirmek

f- Kaza bildirimi ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat
içerisinde ………………………yetkililerine ulaştırmak zorundadır.

8- Kiralayan, hiçbir şekilde kiracı tarafından vasıtada taşınan ya da
bırakılan

herhangi bir malın kaybından ya da hasar görmesinden sorumlu

tutulamaz. Kiracı, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar
sonucu

meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.

9- Vasıtanın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda kiracı olası
kaza ya da

hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın
kapılarını kilitlemekle

yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde; kiracı, vasıtanın ruhsatını ve
anahtarını

iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına
haber verdiğini

kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve (TP) Hırsızlık
güvencesinden

yararlanacaktır.

10- 3.Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar tedavi
giderleri

aracın zorunlu trafik sigortası limitleriyle sınırlı olup manevi
zararlar dahil

meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükte kiracıya aittir.

11- Kiralayan vasıtanın üretimini yapmadığından vasıtanın ya da
paçalarının

mekanik ya da imalat hatası sonucu meydana gelebileceği kayıplarda
hiçbir

şekilde sorumlu tutulamaz.

12- Kiracı mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuğa,
gelebilecek

hasarlardan kiralayan sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıra Kiracıya
ve / veya

sürücüsüne aittir.

13- Kiracı, karayolları yönetmeliği ve yürürlükteki kanunlara uymak

zorundadır. Vasıtanın sürücüsü olarak bu yükümlülüklerden habersiz
olduğunu

iddia edemez. Kiracı karayolları yönetmeliğine aykırı davranışlar sonucu
ortaya

çıkan cezai masraflardan sorumludur. Kiralama sonucu ilgili araca
kesilen ve kiracı

tarafından ödenmeyen trafik cezalarını ceza tutarı kiralayan ulaştığı
tarihte, yasal

süre içinde kiralayan ödeyecek ve 20 USD hizmet bedeli eklenerek
kiracıdan

tahsil edilecektir.

14- Kiracının bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle
vasıtayı

kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde kiracı, kiralayana
bahsedilen

vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri
alma

yetkisini tanır. Kiracı vasıtanın kiralayan tarafından geri alınması
sırasında

meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. Kiralayan

vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin

kaybından veya hasarlarından sorumlu değildir.

15- Kiracı, ödemeleri kredi kartı, nakit veya voucher ile yapacaktır.
Ayrıca, Cari

hesapla çalışan kiracılar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen
sürelerde

yapacaktır.

a- Kiracı, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve
yasal

ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın

fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel olacağını ve fatura
tarihinden itibaren

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) avans faizi oranının iki katı

tutarında temerrüt faizi ödemeyi kabul ve taahüt eder.

16- Kiracı, sözleşme süresi sona ermesine rağmen aracı teslim
etmemesinin ceza

hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında veya
kiracısı

dışında kullanılması veya yasalara aykırı şekilde araç kullanılması
halinde, hasar

ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan
istifade

edemeyeceğini bildiğini beyan etmektedir.

17- Kiracı kira bedelini ödememesi durumunda hakkında ihtiyati haciz
veya

ihtiyati tedbir talebinde bulunması halinde ………………………………….. teminat

göstermeksizin ihtiyati haciz veya ithiyati tedbir kararı almaya yetkili
olduğunu

kabul beyan ve taahhüt eder.

18- Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir
değişiklik ya

da ek geçersizdir.

19- Kiracı, kiralayanın defter kayıtlarının ve belgelerinin geçerli ve
yeterli kanuni

delil olduğunu peşinen kabul eder.

20- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde SAMSUN MERKEZ

MAHKEMELERI VE ICRA DAIRELERI YETKILIDIR.

Adı Soyadı Adı Soyadı

İmza İmza

Adı Soyadı Adı Soyadı

İmza İmza