Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İSTANBUL ANADOLU NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ 

SAYIN HAKİMLİĞİNE

TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI	: 

VEKİLİ	: 

DAVALI	: 

KONU	: Araçta meydana gelen değer kaybının tazmini talebimizdir.

DAVA DEĞERİ	: 2.000,00 TL.

AÇIKLAMALAR	: Davalı ....... sürücüsü olduğu ve mülkiyeti Anonim
Şirketi ait bulunan 34...... plaka sayılı araç 27.11.2013 saat 17:15
sıralarında Tersane Sahil Yolu üzerinde trafik ışıklarında
havanın yağmurlu olması nedeniyle frene basmasına rağmen aracın
kayması sonucu müvekkilime ait ışıklarda bekleyen 25.........
Plakalı araca çarpmış ve aracın pert total haline gelmesine neden
olmuştur.

	Kazanın meydana gelmesinde davalı .............. %100 kusurlu olup
kaza sırasında tutulan ve taraflarca imzalanan tutanak ekte
sunulmuştur. 

	Müvekkilime ait araç pert total durumuna gelmiş ve Ergo Sigorta
tarafından 33.000 TL. ücret ödenmiştir. 

	Müvekkil tarafından 06/08/2013 tarihinde Ford Şahsuvaroğlu
Otomotivden sıfır olarak Ford Fiesta MCA Fiesta MCA Trend 1.6İ 105 PS
PWS model araca 1.000 TL. kapora ve 36.681,00 ikinci ödeme yaparak
toplam 37.681,00 TL. satın alınmıştır. Müvekkilimin ayrıca
yaptığı sigorta, kasko ve diğer masraflar doğrultusunda 06/08/2013
tarihinde kasko bedeli 38.715 TL.'dır. Trafik kazasının
gerçekleştiği 27.11.2013 tarihinde 5.000 Km deki aracın değeri
43.360 iken kaza sonrasında değer kaybetmiş ve 33.000,00 TL.'ye
düşmüştür.

ä

␃ഃ׆Ā߇憀̤摧磂°

밂렇

ä

æ

␃ഃ׆Ā߇憀̤摧磂°ᔀ	Henüz sıfır alınış araçtaki cari
değer kaybı, takriben 10.360,00TL. olarak meydana gelmiştir.
Araçtaki değer kaybı bilirkişi incelemesinde açıkça
anlaşılacaktır.

	Kazalı araç için Ergo Sigortadan alınan evraklar, araç değeri,
kasko değeri ve diğer evraklar ekte sunulmuştur.	   

HUKUKİ SEBEPLER	: 2918 sayılı KTK., BK., HMK. İlgili hükümleri.

DELİLLER	:

1-) Taraflarca tanzim edilen ve imza altına alınan Trafik Kaza tespit
tutanağı,

2-) Kazalı araca ait Ford Şahsuvaroğlu Otomotiv'e ait fatura ve
tahsilat makbuzu

3-) ...... kasko nolu kaza dosyasının ilgili Ergo İsviçre Sigorta
A.Ş. den celbi talep olunur,

4-) Ergo İsviçre ile müvekkil arasında imzalanan Tazminat Makbuzu ve
Temlikname,

5-) Araçta Meydana Gelen değer kaybının tespiti için Bilirkişi
incelemesi,

6-) Sair tüm yasal deliller.

       

İSTEM VE SONUÇ	: Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, fazlaya
ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak şartıyla,

	1-) Öncelikle hak ve alacaklarımızın tahsili imkansız hale
gelmemesi için Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi adına
kayıtlı 34...... plaka sayılı araç kaydı üzerine İHTİYATİ
TEDBİR konulmasına

	2-) Davacıya ait olan 25......... plaka sayılı araçta kaza
sebebiyle meydana gelen fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak
üzere şimdilik 2.000,00 TL. cari rayiç değer kaybının kaza tarihi
olan 27.12.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte
davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini,

	3-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılara
yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz
ederim.10/02/2014

									         Davacı Vekili