Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

                                    
         		  15.06.2015    

DAVACI	:

	VEKİLİ           	:

	KATILAN	

VEKİLİ              :    	:

	

KONU                  :   	 25.03.2015 tarihli
duruşmada tesis edilen 1 nolu ara karardan rücu talebine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR        :

25.03.2015 tarihinde görülen duruşmada tesis edilen 1 nolu ara karar
uyarınca kısıtlı adayı Çankaya Yıldız’ın adli tıp kurumuna
muayene edilmek üzere sevk edilmesi öngörülmüştür. 

Çankaya Yıldız’ın kısıtlanması amacıyla açılan bu dava daha
önce kısıtlı adayının akıl sağlığının yerinde olup
olmadığının belirlenmesi için Sağlık Kurulu raporu alınmasına
karar verilmiş olup, bu karar doğrultusunda Sağlık Kurulunca alınan
raporda; “ kısıtlı adayı Çankaya Yıldız’ın TMK’nın 405.
Maddesinde belirtildiği şekilde ayırt etme gücünü etkileyecek
nitelikte akıl hastalığı yada akıl zayıflığı SAPTANMADIĞI,
ancak “hafif kognitif bozukluk” saptandığı, bu durumuyla medeni
hakların korunması bakımından ….. kendisine bir yasal danışman
atanmasının uygun olacağı…” şeklinde görüş bildirilmiştir. 

Sağlık Kurulunun kısıtlı adayının AYIRT ETME GÜCÜNÜN yerinde
olduğuna ilişkin rapora davacı vekilince itiraz edilerek, kısıtlı
adayının AYIRT ETME GÜCÜNÜN yerinde olup olmadığının tespiti
amacıyla ADLİ TIP KURUMUNA sevk edilmesi talep edilmiştir. Bu talep
doğrultusunda mahkemenizce kısıtlı adayının adli tıp kurumuna
sevkine 25.03.2015 tarihinde yapılan duruşmada karar verilmiştir. 

ꄂ���

(

*

,

D

Z

`

d

°

Ê

Ì

à

. Bakırköy 6. Noterliğinde 06.04.2015 tarihinde yapılan Düzenleme
Şeklindeki Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı
İnşaat Sözleşmesi yapmasına yazılı olarak muvafakat verilmiştir.
Davacı bu işleme muvafakat ederek yukarıda açıkladığımız Adli
Tıp Kurumuna sevk talebine ilişkin talebiyle çelişmiş olup,
kısıtlı adayının temyiz kudretinin varlığını kabul etmiştir. (
Ek 1- Bakırköy 6. Noterliğinde düzenlenen düzenleme şeklindeki
taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ve kısıtlı adayının bu
işlemleri yapabileceğine dair olarak davacı ve kardeşleri
tarafından verilen muvafakatler dosyada mevcut.)

Tüm bu açıklamalar ışığında davacının noterde yapılan
düzenleme şeklindeki taşınmaz satış vaadi ve arsa payı
karşılığı inşaat sözleşmesine muvafakat etmeleri, davacının
DAVA DİLEKÇESİNDE İLERİ SÜRMÜŞ OLDUĞU KISITLI ADAYININ AYIRT
ETME GÜCÜNÜN OLMADIĞINA İLİŞKİN İDDİASINDAN VAZGEÇTİĞİNİ
GÖSTERMEKTEDİR. Aynı zamanda davacının muvafakati kısıtlı
adayının temyiz kudretinin varlığını kabul ettiğinin açık
göstergesi olup, kesin delil niteliğindedir. Bu nedenle sayın
mahkemenizce davacı tarafın talebi doğrultusunda verilen (ayırt etme
gücünün tespiti için) Adli Tıp Kurumu’na sevkine ilişkin işleme
GEREK KALMADIĞINI belirterek, sayın mahkemenizden 25.03.2015 tarihli
duruşmada verilen 1 nolu ara karardan rücu etmenizi arz ve talep
ederiz.

          

     Katılan 

 PAGE