Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          İSTANBUL 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO :

KONU : Mahkemenin 12/05/2015 tarihli duruşmasının 2 nolu ara kararı
gereğince beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR :

1) Mahkemenin 12/05/2015 tarihli duruşmasının 1 nolu ara kararında
“Vekiledenle görüşerek , kira tahsili konusunda beyanlarımızı sunmamız”
için iki haftalık süre verilmiştir. İş bu ara karar uyarınca vekil eden
ile görüşülmüş olup, müvekkilim beyanında “Bahsi geçen gayrimenkulü ,
eşi un ölümünden önce kiraya verdiğini ve kime kiraya verdiğini
bilmediğini ve eşinin vefatından sonra da gayrimenkule ilişkin kira
parası almadığını, kira paralarını diğer mirasçıların aldığını, adlı bir
şirketten herhangi bir kira parası almadığını ” beyan etmiştir.

2) Gerek 23.02.2013 tarihli davaya cevap dilekçemizde ve gerekse
24/03/2013 tarihli dilekçemizde de beyan ettiğimiz üzere ; Dosyaya
davacı tarafından ibraz edilen arasında imzalandığı iddia edilen kira
akdi sahtedir. Zira ; dosyada mevcut vekaletnameden de anlaşılacağı
üzere müvekkil vekaletnameye parmak basarak vekaletnameyi onaylamış
olup, müvekkilimin okuma yazması yoktur. Dolayısı ile böyle bir kontratı
okuması ve imza etmesi söz konusu değildir. Müvekkilim ile zarara
uğradığı iddia edilen arasında geçerli bir kira ilişkisi bulunmamakta
olup, müvekkilime bugüne kadar bu şirket tarafından ödenmiş bir kira
bedeli de bulunmamaktadır.

3) Kaldı ki; davamızın konusu , Davacı Sigorta şirketinin Zarar sebebi
ile sigortalısına ödediği bedelin tahsiline ilişkindir.