Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR:

1-) DAVACI : (TCKN.)

2-) DAVALI : (TCKN.)

Yukarıda isimleri yazılı bulunan biz taraflar, …./…/2015 tarihinde
imzalayarak İZMİR Nöbetçi Aile Mahkemesi’ne verdiğimiz  Anlaşmalı
Boşanma Dilekçesine ek olarak iş bu Anlaşmalı Boşanma Protokolü’nü
birlikte düzenleyip imzaladık.

PROTOKOL MADDELERİ:

1- Taraflar olarak bizler iş bu protokol dahilinde anlaşmalı olarak
boşanmaya karar vermiş bulunmaktayız.

2-)Müşterek çocuğumuz 1998 doğumlu ………..’ın velayeti davacı anne ……..’ a
bırakılacaktır.

3-) Taraflar birbirlerinden nafaka, maddi ve manevi tazminat ve başkaca
her hangi bir maddi ve manevi talepte bulunmayacaktır.

4-) Taraflar olarak bizler gerek evlilik birliği içersinde gerekse kendi
şahsi paramız ile almış olduğumuz kendi adlarımıza tapuda kayıtlı
Gayrimenkullerden herhangi bir ayni ve maddi hak ve alacak talebimiz
karşılıklı olarak bulunmamaktadır

5-) Tarafların bu dava nedeni ile birbirlerinden herhangi bir yargılama
gideri ve vekalet ücret talepleri yoktur.

6-) Taraflar arasında eşya bölüşümü sağlanmış olup, tarafların bu konuda
birbirlerinden hiçbir hak ve talebi yoktur.

7-)Taraflar boşanma kararı verildikten sonra karşılıklı olarak temyizden
feragat edeceklerdir

8-) İş bu protokol sekiz ( 8 ) maddeden ibaret olup, taraflar kendi hür
iradeleri ile iş bu protokol hükümlerine bağlı olarak boşanma kararı
alınmış olup, iş bu protokol taraflarca üç (3) nüsha olarak birlikte
okunup imza altına alınmıştır. ….../…../2015

            TARAF                              
                                    TARAF

DAVACI EŞ                               DAVALI EŞ