Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

TARAFLAR: 

1-) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No)

2-) (Ad, Soyad, Adres, T.C. Kimlik No)

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar, hiçbir baskı altında
kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek,
boşanmanın mali sonuçlarını ve müşterek çocukların
durumlarını düzenleyen ve işbu protokolü, …/ …/ … tarihinde
imzalayarak, … Aile Mahkemesi’ne verdikleri anlaşmalı boşanma
dilekçesine ekinde, anılan mahkemeye sunmuşlardır.

PROTOKOL MADDELERİ:

1-) Yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz, boşanma isteğinde
bulunuyor ve aşağıdaki hususlarda anlaşarak boşanmayı kabul
ediyoruz.

2-) Halen … adresinde kain bulunan ve boşanmadan önce son olarak
birlikte oturulan konutta, eşlerden … ikamet etmeye devam edecektir.
Burada bulunan ev eşyalarının tamamı, ikamet etmeye devam eden eşte
kalacaktır.

2-) Eşlerden …, sadece şahsi eşyalarını alarak, boşanma
kararının verildiği tarihten itibaren en geç .. gün içinde anılan
konuttan ayrılacaktır.

3-) Ortak çocuğun … ’ın velayeti, eşlerden …’da kalacaktır.

4-) Eşlerden …, ortak çocuk/çocuklar …’yı, boşanma
kararının kesinleşmesini izleyen ay başından geçerli olmak
üzere, her ayın … hafta sonunda/ …günlerinde, dini bayramların
… gününde/günlerinde yatılı olarak yanına alacaktır. Ancak,
ortak çocuk ile birlikte yatılı olarak geçirilecek olan süre, …
günü geçmeyecektir. Belirlenen günlerin dışındaki görüşme
taleplerinin, velayet hakkını kullanan eşe en az bir gün önceden
telefonla haber verilmesi gerekmektedir. Görüşme talepleri, mücbir
sebepler haricinde, velayet hakkını kullanan eş tarafından ret
edilemez.

ª

Î

Ð

Ò

Ô

Ü

*

P

X

–

š

¨

ª

Ò

Ô

␃愁Ĥ摧慼$ᬀenmedik ölçüde artması halleri müstesnadır.
Ancak, bu hallerde dahi, artırım oranı, yıllık ÜFE – TÜFE
oranını geçemez.

7-) Halen … İl/İlçe Emniyet Müdürlüğü nezdindeki trafik
sicilinde taraflar adına müştereken kayıtlı bulunan … marka, …
model otomobilin alımına yapmış olduğu katkı nedeniyle, eşlerden
…’e, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ayın en geç
…’sinde … TL peşin olarak ve def’aten ödenecek olup, adı
geçen, aynı gün içinde veya bunun mücbir bir sebepten dolayı
mümkün olmaması halinde, ödemenin yapıldığı günü izleyen …
gün içinde, anılan araç üzerindeki payını, ödeme yapan eşe
devredecektir. Haklı nedenler dışında, gecikmeden doğacak her
türlü zarar ve ziyan, kendisine ödeme yapılan eşe ait olacaktır.

8-) Halen … Tapu Sicil Müdürlüğü nezdindeki tapu sicilinde
taraflar adına müştereken kayıtlı bulunan … ili, … ilçesi, …
mahallesi/köyü, … pafta, … ada, …parsel’de kain …
vasfındaki taşınmazın alımına yapmış olduğu katkı nedeniyle,
eşlerden …’e, boşanma kararının kesinleşmesini izleyen ayın en
geç …’sinde … TL peşin olarak ve def’aten ödenecek olup, adı
geçen, aynı gün içinde veya bunun mücbir bir sebepten dolayı
mümkün olmaması halinde, ödemenin yapıldığı günü izleyen …
gün içinde, anılan taşınmaz üzerindeki payını, ödeme yapan eşe
devredecektir. Haklı nedenler dışında, gecikmeden doğacak her
türlü zarar ve ziyan, kendisine ödeme yapılan eşe ait olacaktır.

9-) Taraflar, işbu boşanma nedeniyle, birbirilerinden tazminat adı
altında herhangi bir ödence talep etmemektedirler. Taraflardan her
biri, avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, kendi payına düşen
yargılama giderlerinden sorumlu olacaktır.

10-) Eşlerden …’e takılan ziynetlerin tamamı, adı geçende
kalacak ve kendisinden bu nedenle maddi içerikli hiçbir istemde
bulunulmayacaktır.

11-) Eşlerden …, boşanmadan sonra kendi ailesinin soyadını
kullanacaktır. 

12-) İşbu boşanma protokolü, … olmak üzere, … adresinde ve
…/…/… tarihinde düzenlenerek, taraflarca imza altına
alınmıştır.

TARAF 								  TARAF

    Adı – Soyadı 								Adı – Soyadı