Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ

Taraflar:

T.C NO : 

       

       Vekili: 

   

T.C NO:

 Protokol Maddeleri:

Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir.
Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da
mutabıktırlar.

Müşterek çocukları olan  doğumlu ergin olup velayete ilişkin
yasal bir durumu söz konusu değildir,  doğumlu   ın velayeti
anne   da kalacaktır. ın  söz konusu duruma rızası olup
herhangi bir nafaka talebi yoktur. 

Mahkemece, çocuklar için baba ile  şahsi ilişkinin kurulmasına
karar verilmesi talep edilmektedir.

Her iki taraf da ortak konutta bulunan her türlü şahsi eşyası ile
çeyiz olarak getirilmiş oldukları eşyalarının (ziynet eşyaları
dahil) tümünü almış olup, karşılıklı birbirlerinden eşya
konusunda bir talepleri yoktur.

Boşanma sebebiyle  ın  Ortağı bulunduğu    Ltd. Şti’ ye
ait  ın sorumlu olduğu oranlar sınırlı olmak kaydı ile ve  ın
şahsi borçları ve ailesinden kimselere olan borçları ile  ’ın
ailesine olan  aşağıda dökümü yapılan ve dilekçe ekinde sunulan
belgelere istinaden borçları bulunmaktadır.

 ‘ın ve    ailelerinden şirketi daha iyi yürütülmesi için
aşağıda adları yazılı olanların şirkete verdikleri miktarlar 
dolayısıyla borç bulunduğu ve söz konusu borçların aşağıda
7.madde de yer aldığı şekilde ödenmesi konusunda karşılıklı
olarak anlaşmışlardır.

 

    V.D 23/06/2014 tarihli rapor gereği   LTD ŞTİ ’ ye ait
Vergi borcu + Gecikme zammı toplamı 22.592.35 TL,

        LTD ŞTİ’ye Ait Vergiborcu+Gecikme zammı toplmı
21.293.81 TL,

Ö

Ø

-

(

(

.

F

H

J

L

N

P

R

¨

Ð

Ö

Ø

ø

(

€

‚

°

°

ödemeyi işbu protokol gereği taahhüt eder.)

    

Resmen boşanma işleminin gerçekleştiği tarihten geçerli olmak
üzere yukarıda detaylı olarak yazılı  tarafından ödenmesi
kabul edilen 136.414 TL   toplam borçtan mahsup edilmek üzere ;
Tapuda   adına 2731 ada 5 parselde kayıtlı iken  06 / 2014 
Tarihinde yapılan satış ile mülkiyeti a geçen e Mah. nolu sok,
Sitesi, No:  Blok, Kat : Daire No:  adresindeki gayrimenkulün
satışından elde edilen 100.000 TL  boşanmanın gerçekleştiği
tarihte ve tarafından kabul edilen 136.414 TL toplam borçtan mahsup
edilmek üzere verildikten sonra mahsup edilen miktardan  geriye
kalan toplam 36.414 TL   borç tutarı  tarafından daha sonra
taraflarca kendi aralarında belirlenecek ödeme koşullarıyla
ödenmeyi taahhüt edilmiştir. 

Geriye kalan  toplam  borçtan sorumlu olup daha sonra taraflar
arasında   belirlenecek ödeme koşullarına göre alacaklılara
karşı ödemeyi   taahhüt etmiştir. 

 Taraflar iş bu protokol çerçevesinde açılacak olan davada dava
harç ve giderleri ile avukatlık vekalet ücreti talep etmeyecektir.

Yukarıda isimleri yazılı bulunan taraflar hiçbir baskı altında
kalmadan, kendi hür iradeleri ile boşanmaya karar vererek,
boşanmanın tüm sonuçlarını düzenleyen ve iş bu protokolü,   
/  / tarihinde 3 nüsha olarak imzalayarak tanzim etmişlerdir. 

   T.C 1-                              
          T.C 2-