Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ANKARA NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI		: 	 

 

VEKİLİ		: 

DAVALI 		: 

			  

TALEP KONUSU	:Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile 
eşlerin anlaşarak  boşanmalarına karar verilmesi talebidir.  

AÇIKLAMALAR	:

			1) Müvekkilim, eşi Turan ile 10.10.2000 tarihinden beri evlidir.
Bu evlilikten 14.12.2001 doğumlu, Berfin İpek Ülü isimli çocuğu
olmuştur. 

			2) Ancak , geçen zaman içinde müvekkil ile davalı arasındaki 
ruhi ve fikri ayrılık evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına
sebep olmuştur. Üstelik şuanda da ayrı yaşamaktadırlar.

			3) Davalı ile müvekkilim evliliğin maddi ve diğer sonuçlarını
düzenleyen bir protokol de tanzim etmişlerdir. Buna göre : 	

Küçük , Berfin velayeti annede kalacaktır. 

Tarafların ev eşyaları konusunda anlaşmışlardır. Ev eşyaları
Ayşe’da kalacaktır. Ev eşyaları teslim edilmiştir.



-

T

f

p

~

„

Ž

’

X

Š

ž

¬



Ž

æ

ektir. 

Gayrimenkullerin paylaşımı konusunda taraflar protokole göre
anlaşmışlardır.

			4) Yukarıdaki açıklanan nedenlerle tarafların boşanması için
makamınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : MK.HUMK. ve sair mevzuat hükümleri 

HUKUKİ DELİLLER : Protokol ve her türlü yasal delil 

NETİCE VE TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle,

		

1) Fiilen sona ermiş bulunan evlilik birliğinin protokolde nazara
alınarak  hukukende sona erdirilmesi için davalı ile müvekkilin
anlaşma neticesi ile boşanmalarına,

		2) Küçük çocuğun velayetinin davacı müvekkilime verilmesine,

		3) Protokol maddelerine göre hüküm kurulmasına

4) Dava masrafları ile yargılama giderlerinin davacı müvekkil
üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla vekaleten
arz ve talep ederim.

									 

								   

EKLER: 1) Nüfus kayıtları sureti					DAVACI VEKİLİ

	  2) Protokol 							 

	  3) Vekaletname örneği