Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE
ERZİNCAN
DAVACI : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres
DAVALI : Adı ve Soyadı
Adres
DAVA KONUSU : İtirazın İptali
DAVA DEĞERİ : 56.500,00 Yeni Türk Lirası (Harca esas değer)
AÇIKLAMALAR :
1- Davalının müvekkile olan borcuna karşılık……….’da keşide edilmiş
…………..keşide tarihli …………………….., 01.03.2010 keşide tarihli 20.500,00
YTL, 01.04.2010 keşide tarihli 20.500,00 YTL toplam ……………………….. YTL
meblağlı ……….bank ………..Şubesine ait ……….çeki keşide edip müvekkile
vermiştir. Söz konusu çekler ibraz süre-sinde …………………Bankasına ibraz
edilmiş ve karşılığının olmadığı çeklerin arkasına şerh düşülmüştür.
2- Çekler ödenmeyince müvekkil davacı adına İcra Müdürlüğü nün ………….Esas
sayılı dosyasıyla borçlu aleyhinde icra takibi başlatılmış ve borçlu
takibe itiraz etmiştir. İtiraz üzerine takip durmuştur. Borçlunun
itirazı haksız olup, borçlu itirazında kötü niyetlidir.
3- Borçlu icra müdürlüğüne verdiği itiraz dilekçesinde …………….. İcra
Müdürlüğünün yetkisine itiraz etmiştir. Borçlunun yetki itirazı
haksızdır. Çeklerin keşide yeri ………………... Bu nedenle söz konusu
çeklerden dolayı yapılacak icra takibinin, çekin keşide yerindeki İcra
Daireleri tarafından yapılmasında hukuka aykırılık yoktur. Çekin keşide
yerinin (sözleşmenin yapıldığı yer) …………….. olması karşısında yetkili
icra daireleri ……………………. İcra Daireleridir. Konuya ilişkin Yargıtay
İçtihatları ektedir.
4- Borçlunun keşide yerinin sonradan doldurulduğu yönündeki iddiasını
kabul et-miyoruz. Borçlunun itirazını kabul etmemekle birlikte keşide
yerinin sonradan doldu-rulması halinde bile bu husus hukuka aykırı
değildir. Çünkü Türk Ticaret Kanununun 730/3 maddesi yoluyla çekler
hakkında uygulanması gereken Türk Ticaret Kanu-nunun 592. maddesine göre
bir ticari senedin tamamen doldurulmamış biçimde düzen-lenmesi
mümkündür. Mevcut eksiklik alacaklı tarafından ticari senet tedavüle
çıkarılırken giderilebilir. Bunun sözleşmeye aykırı olduğu iddiası ise
ancak yazılı delille ispatlanabilir. Bu açıdan keşide yerinin sonradan
ve anlaşmaya aykırı şekilde doldu-rulduğu iddiasını borçlunun yazılı
delille ispatlaması gerekir.
5- Borçlunun faize ilişkin itirazlarını da kabul etmiyoruz. Borçlu
açıkça takip tale-binde talep edilen işlemiş faiz miktarına ………………………….
itiraz etmemiştir. Borçlunun itirazı takip talebinde talep edilen faiz
oranıdır. Takip tarihi itibariyle ticari işlerde (avans faizi) uygulanan
faiz oranı ……………... Bu nedenle borçlunun faize ilişkin itirazları da
yerinde değildir. Borçlu ile alacaklı arasındaki iş ticari nitelikli
iştir. Bu nedenle takipte ödenmeyen borç için ………………………. üzerinde faiz
talep edilmesi hukuka uygundur.
6- Borçlunun borca itirazını da kabul etmek mümkün değildir. Borçlu
itiraz dilek-çesinde “… ödeme emrindeki borca itiraz ediyorum. Bu
borçlar tarafımızdan çeşitli tarihlerde alacaklı adına ve alacaklının
borçlu olduğu fabrika ve kişilere karşı ödeme-de bulundum. Alacaklı ile
aramızda olan alışveriş ilişkisi nedeniyle kendisine, bankalara, PTT ye
ve diğer şekillerde borcumu ödedim” şeklinde itiraz etmiştir. Borçlunun
itirazında, üzerinde durulması gereken konu, borçlunun borcun varlığını
kabul ettiği hususudur. Borçlu, borcun varlığını kabul etmiş fakat
ödediğini iddia etmiştir. Dolayısıyla borçlunun bu beyanı ikrar
mahiyetindedir. Borçlunun bu ikrarı da niteliği itibariyle bölünebilir
nitelikte ikrardır. Bu açıdan borçlunun bu beyanı karşısında, borçlunun
borcu ödediğini ispat etmesi gerekmektedir. Konuya ilişkin örnek
Yargıtay içtihadı dilekçe ekindedir. Borçlu, borcu ödediğini yazılı
belgeyle ispatlaması gerekir.
7-Yukarıda da izah edildiği üzere borçlu, itirazında haksız olup kötü
niyetlidir. İcra takibini uzatmak maksadıyla borca itiraz etmiştir. Bu
nedenle borçlunun itirazının iptali (asıl alacak ve faize itirazının
iptaline), takibin devamı ve borçlunun haksız itirazı sonucu alacağın
………………’ından aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına çarptırılması için
mahkemenize müracaat etmek gerekmiştir.
DELİLLER : ……………… İcra Müdürlüğünün ……………………… Esas sayılı dosya-sı, çek
asılları, bilirkişi incelemesi, tanık beyanı, yemin ve diğer yasal
deliller.
HUKUKİ NEDENLER : İİK. md. 67 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle davamızın kabulüyle,
Borçlunun yetki itirazının iptaline, takibin ………..İcra Müdürlüğünün
……………………. Esas sayılı dosyası üzerinden devamına, borçlunun borca
itirazının iptaline takibin devamına, haksız itiraz eden borçlu aleyhine
alacağın ………………….. aşağı olmamak üzere inkâr tazminatına hükmedilmesine,
yargılama giderleriyle vekâlet ücretinin de davalıya tahmiline karar
verilmesi saygıyla arz ve talep olunur.
Davacı vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza