Giriş yap
Kayıt ol

        .......SAYIN HAKİMLİĞİNE

										.......

DAVACI          :.......

VEKİLLERİ       :.......

DAVALI          :.......

KONU            : Temerrüt  nedeniyle tahliye ve kira
alacağı 

DAVANIN DEĞERİ  : .......-TL.

AÇIKLAMALAR    :1-Müvekkilimiz ....... başlangıç tarihli ve
....... süreli sözleşmeyle davalıya  ....... adresindeki mesken
vasıflı taşınmazını kiralamış bulunmaktadır.

2-Davalının ....... aylarına ait aylığı ....... den toplam
......., kira bedeli borcunu ödememesi üzerine , .......
Noterliğinin ....... günlü ....... yevmiye nolu ....... ödeme
süresini içeren temerrüt ihtarnamesi keşide edilerek kira borcunu
ödemesi istenilmiş ise de ihtarname ....... tarihinde tebliğ
edilmesine rağmen neticesiz kalmış,davalı kira borcunu ödemeyerek
temerrüde düşmüştür.

3-Ayrıca davalı ....... ayına ait ....... kira bedeli borcunu da
bugüne kadar ödememiş bulunmaktadır.

YASAL NEDENLER : BK,HUMK,sair alakalı mevzuat.

b

ᄀ蚄ㄊ$␷㠀$⑈怀蚄愊̤摧緅 ਀ : Kira
sözleşmesi,ihtarname,

CEVAP SÜRESİ   : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU   : Bu nedenlerle gönderilen ihtarnameye rağmen kira
borcunu ödemeyerek temerrüde düşen davalının ....... adresindeki 
mecurdan TAHLİYESİNE, birikmiş kira bedelleri borcu toplamı .......
 yla ....... ihtarname gideri alacağının dava tarihinden itibaren 
yasal faiziyle birlikte davalıdan TAHSİLİNE , yargılama giderinin
davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667
Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf
vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar
verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

								DAVACI VEKİLLERİ 

	                                    
           .......


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78