Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

KAYSERİ

DAVACI :

VEKİLLERİ :

DAVALI :

KONU : ALACAK

HARCA ESAS BEDEL :

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimiz İli, .. İlçesi, .. Mahallesi .. Sokak, 372 Pafta, 3789
Ada, 27 numaralı parselde kayıtlı bulunan, 226 M2 olan arsanın
sahibidir.

Müvekkilimiz ile davalı şirket arasında ..5. Noterliği’nin 16.03.2007
tarih ve 06369 yevmiye numaralı sözleşmesi ile gayrimenkul paylarının
satışı vaadi karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Müvekkilimiz bu
sözleşmede arsa sahibi olarak yer almıştır. Söz konusu sözleşmenin 10.
Maddesinde “Müteahhit arsa sahibinin 225 m2 arsasına karşılık brüt 150
m2 daire verecektir. Arsa sahiplerine verilecek daireler ayrı blok
olarak yapılacaktır. Arsa sahiplerine verilecek bloğun birinci ve son
katlarındaki daireler yapımcı firmaya ait olacaktır. Arsa sahipleri
kendilerine ait binanın birinci ve son katlarındaki daireler dışında
kalan daireleri kura çekmek koşulu ile dairelerini belirleyeceklerdir.”
hükmüne yer verilmiştir. Taraflar arasında akdedilen sözleşme uyarınca
müvekkilimize, müteahhit firma hiçbir şekilde birinci kattan ve son
kattan daire vermeyecektir. Ancak söz konusu davalı şirket sözleşmenin
hükümlerine açıkça aykırı olarak müvekkilimize son kattan daire
vermiştir. Son katta bulunun daire ile ara katlarda bulunan daireler
arasında piyasa şartları, ısınma problemleri, mahalli adetler açısından
epeyce fark bulunmaktadır. İkame edilen bu dava sonucunda kat farkından
doğan alacağımız için fazlaya ilişkin haklarımızı saklı tutarak 5.000 TL
talep etmekteyiz.

2- Müvekkil ile müteahhit şirket arasında yapılan sözleşmeye göre,
müteahhit şirket müvekkilimizin arsasının 225 m2’ne karşılık brüt 150 m2
daire verecektir. Müvekkilimizin arsası 226 m2’dir. Sözleşmenin 10.
Maddesinde “Müteahhit firma da arsa sahibinin fazla olan arsasının her
bir m2’sine 100 Euro üzerinden ödeme yapacaktır.” hükmüne yer
verilmiştir. Müvekkilimizin fazla olan 1 m2 arsasına karşılık olarak
davalı şirketten 100 Euro alacağı vardır.

3- Sözleşmenin 11. Maddesinde “Müteahhit, yedinci maddedeki zorunlu
uzatmalar saklı kalmak kaydıyla yapı ruhsat tarihinden itibaren 30 ay
içerisinde inşaatı tamamlayacaktır.” hükmü yer almaktadır. İnşaat
ruhsatının onay tarihi olan 09.08.2011 tarihinden itibaren en geç 30 ay
sonra yani 09.02.2014 tarihinde teslim edilmesi gereken daireler halen
teslim edilmemiştir. Sözleşmenin 19. Maddesinde “ Yapımcı şirket
daireleri zamanında teslim edemediği takdirde her daire için 150 Euro
aylık kira bedeli ödeyecektir.” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre,
zamanında teslim edilemeyen daire için birikmiş kira alacağı olan 1.800
Euro’nun müvekkilimize verilmesi gerekmektedir. Müvekkilimizin müteahhit
şirketten olan toplamda 1.900 Euro olan alacağının dava tarihi
itibariyle Türk Lirası karşılığı 5.358.00 TL’dir.

H. NEDENLER : MK, TBK, HMK, ve ilgili yasal mevzuat.

S. DELİLLER : ... 5. Noterliği’nin 16.03.2007 tarih ve 06369 yevmiye
numaralı Gayrimenkul Paylarının Satışı Vaadi Karşılığı İnşaat
Sözleşmesi, davalı şirkete gönderilen 22.12.2014 tarihli ihtarname, tapu
kayıtları, bilirkişi incelemesi, keşif ve ikamesi mümkün her türlü yasal
delil.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, davamızın
kabulü ile fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla kat
farkından doğan şimdilik 5.000 TL ile müvekkilin fazla arsasına karşılık
100 Euro ve dairenin geç teslim edilmesinden doğan kira alacağı olan
1.800 Euro olmak üzere toplam 1.900 Euro’nun dava tarihi itibariyle Türk
Lirası karşılığı olan 5.358. 00 TL olmak üzere toplam 10.358.00 TL’nin
dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak
müvekkilimize ödenmesine, yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin
davalı tarafa tahmiline karar verilmesini saygıyla bilvekale arz ve
talep ederiz.12.02.2015

EKİ:

1- Kayseri 5. Noterliği’nin 16.03.2007 tarih ve 06369 yevmiye numaralı
Gayrimenkul Paylarının Satışı

Vaadi Karşılığı İnşaat Sözleşmesi sureti

2- Davalı şirkete gönderilen 22.12.2014 tarihli ihtarname ve tebliğ

edildiğini gösterir alındı belgesi

3- Gayrimenkulün arsa vasfını gösterir tapu senedi sureti

4- Müvekkil adına tescil edilen daireyi gösterir tapu senedi sureti

5- Yapı ruhsatı sureti

6- Onanmış vekaletname sureti ve harç makbuzu