Giriş yap
Kayıt ol

        İSTANBUL ………. MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

Davacı :

Vekili :

Davalı: :

Vekili :

Konu : ……… TL Tutarındaki Alacağa ilişkin itirazın iptali istemi.

AÇIKLAMALAR:

1- Davalı, kendisi, dava dışı eşi ve çocukları için müvekkil şirketin
aracılığıyla beş adet yurt dışına uçak bileti satın almıştır. Bu hizmet
29.09.2011 tarih ve ……. nolu (Ek-1) , 29.09.2011 tarih ve …………. nolu
(Ek-2), 29.09.20011 tarih ve …….. nolu (Ek-3), 29.09.2011 tarih …… nolu
(Ek-4) ve 29.09.2011 tarih ve …… nolu faturalar (Ek-5) ile müvekkil
şirket tarafından ilgili şahıslara fatura edilmiştir.

2- Davalıya keşide edilmiş olan 29.09.2011 tarih ve 149377 nolu Fatura
3.308,03 TL bedellidir. Davalı taraf bu ve diğer fatura bedellerine
mahsuben kredi kartı (EK-6) ile müvekkile 22.12.2011 tarihinde
8.000,00-TL ve 18.05.2012 tarihinde banka havalesi ile 1.685,00-TL olmak
üzere toplam 9.685,00-TL ödemiştir. Çocuklar için faturalandırılan bedel
mahsup edildikten sonra davalının sorunluluğundaki 1.687,12-TL bakiye
fatura bedeli ödenmemiş ve bu bedelin tahsili için . İcra Müdürlüğü'nün
……. (Ek-7) Esas sayılı dosya ile davalı aleyhine girişilen ilamsız icra
takibine de 31.05.2012 tarihinde kötü niyetle itiraz edilmiştir.

3- Davalı taraf icra dosyasına yaptığı itiraz ile müvekkil şirkete
hiçbir borcu olmadığını öne sürmektedir. Bu itirazın haksızlığını uçuşa
ait havayolu BSP görüntülerinin (EK-8) varlığı ispatlamaktadır. Davalı
tarafın aldığı hizmetin muhteviyatı bu görüntülerden açıkça
anlaşılmaktadır.

4- Müvekkil şirket, söz konusu hizmeti kâmilen ifa etmiş, davalı ve
ailesi de bu hizmetten tam olarak yararlanmıştır. Davalı tarafın haksız
ve kötü niyetli itirazı neticesinde müvekkilin hak etmiş olduğu bedelin
tahsili maalesef engellenmiştir. İtiraz sonucu duran takibin devamı için
işbu davayı ikame etme zarureti hasıl olmuştur.

Hukuki Sebepler : HMK, İİK, TKHK , BK ve ilgili mevzuat

Deliller : İlgili faturalar, kredi kartı ödeme belgesi , uçuşlaraa ait
havayolu bsp görüntüleri, dilekçemiz ekindeki tüm belgeler ile sair
yasal ve takdiri deliller

Netice ve talep : Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerden ötürü;

Davalının İcra Müdürlüğünün Esas sayılı dosyasına yaptığı itirazın
iptaline ve takibin devamına, davalı aleyhine %40’dan aşağı olmamak
kaydı ile icra inkar tazminatına, yargılama giderleri ile vekalet
ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep
ederim. 15.06.2012

Saygılarımla

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78