Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ... AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

DAVACI			: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

VEKİLİ			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI			: 

ADRESİ			: 

KONU	: Akıl hastalığı nedeniyle boşanma ve nafaka istemlerimizi
içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR 		: 

1-) Müvekkilemiz, davalı eşi ile …/…/… tarihinde evlenmiştir.
Dilekçemiz ekinde (EK 1) sunulan aile nüfus kaydından  da
anlaşılacağı üzere, çiftin bu evliliklerinden … ve …
adlarında iki çocuğu bulunmaktadır. Çocukların biri … yaşında,
diğer ise … yaşında olup, her ikisi de küçüktür.

2-) Çiftin evliliğinden bir süre sonra, davalı eşin huylarında ve
davranışlarında bir takım değişiklikler olmuştur. Öyle ki,
davalı eş, giderek daha dengesiz hale gelen davranışlar sergilemeye,
herhangi bir konuda karar vermede ciddi güçlükler yaşamaya ve
gerçekte olmayan bazı şeyleri gerçekten olmuş gibi duyumsamaya ve
yaşamaya başlamıştır. Bu arada, davalı eşte, önceden hiç
görülmeyen yoğun bir unutkanlık da baş göstermiştir.

3-) Gelişmeler üzerine, müvekkilemizin girişimleriyle ciddi bir
sağlık taramasından geçen davalı eşe … teşhisi konmuştur. …
Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından
düzenlenmiş bulunan rapordan (EK 2) da açıkça anlaşılabileceği
üzere, adı geçen hastalık, tıbben kesin tedavisi mümkün olmayan
bir hastalık olup, ancak belli bir seviyede kontrol atında
tutulabilmektedir. Değinilen raporda, davalı eşin belli bir süre
müşahade altında tutulması gerektiği hususu da açıkça
belirtilmiştir.

(

6

¢

Ò

Ô

ü

/üşterek çocukların her ikisi de henüz küçük olup, anne
bakımına ve ilgisine muhtaçtır. Bu nedenle, müşterek çocukların
dava süresince müvekkilemizin yanında kalmasına, çiftin
boşanmasına karar verildiğinde ise, velayetlerinin müvekkilemize
verilmesini talep ediyoruz.

5-) Müvekkilemiz, ev hanımı olup, herhangi bir gelire sahip
değildir. Şu anda, çocuklarıyla birlikte, kendi anne ve babasının
yanında kalmaktadır. Anne ve babasının ekonomik durumları iyi
olmadığından, onlardan yeterli destek alamamaktadır. Müşterek
çocukların her ikis de henüz küçük olup, anne bakımına ve
ilgisine muhtaç durumdadırlar. Bu nedenle, dava süresince,
müvekkilemiz için … TL, her bir çocuk için … TL olmak üzere,
toplam … TL tedbir nafakasına hükmedilmesini, müşterek
çocukların dava süresince müvekkilemizin yanında kalmalarına karar
verilmesini talep ediyoruz.

6-) Yukarıda açıklamaya çalıştığımız nedenlerle, işbu davayı
açmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER		: 4721 S. K. m. 165, 168, 169, 175, 182, 4787 S. K. m.
4,					  6100 S. K. m. 240, 266.

HUKUKİ DELİLLER	: Aile nüfus kaydı örneği, kimlik cüzdanı
fotokopisi, …/…/… tarihli rapor, tanık beyanları, bilirkişi
incelemesi.	

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız
nedenlerle, tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların dava
süresince müvekkilemizin yanında kalmalarına, çiftin boşanmasına
karar verilmesi halinde, velayetlerinin müvekkilemize verilmesine,
müvekkilemiz için aylık … TL ve müşterek çocukların her biri
için aylık … TL olmak üzere, toplam … TL tutarında tedbir
nafakasına, boşanmadan sonra da işbu nafakanın yoksulluk ve iştirak
nafakası olarak devamına, yargılama giderleri ile avukatlık
ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini vekaleten
talep ederiz. …/…/…

EKLER	1. Aile nüfus kaydı örneği ve Kimlik cüzdanı fotokopisi,

		2. …/…/… tarihli …. Hatanesi’nin … sayılı raporu,

		3. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri
konuları

		    gösterir tanık listesi,

		4. Bir adet özel yetkiyi içeren onaylı vekaletname örneği.

		

		

Davacı Vekili

Av.