Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI			:

VEKİLİ			:

DAVALI			:

KONU	: Aile konutunun özgülenmesi, bunun mümkün olmaması halinde
intifa veya oturma hakkı tanınması isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR		:

1- Müvekkilim davacı … muris … ile … tarihinde evlenmiş olup
evlilik birliğini … -… tarihleri arasında …ada …pafta …
parselde bulunan taşınmazda sürdürmüşlerdir.

2- Murisin ölümüyle birlikte müvekkilin gelecek kaygıları ve
ekonomik sıkıntıları hasıl olmuştur. Muristen olma iki çocuğuyla
birlikte söz konusu taşınmazı aile konutu olarak kullanmakta olan
müvekkil konutu aile konutu olarak kullanmaya devam etmek istemektedir.

à

mkün olmadığı takdirde tapu kaydına aile konutu şerhinin
düşülmesini, intifa veya oturma hakkı tesis edilmesini mahkemenizden
talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: Türk Medeni Kanunu m. 652 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER	: Nüfus kayıtları , tapu kayıtları, tanık
beyanları ve diğer yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM		:Açıkladığımız ve yargılama esnasında resen
göz önüne alınacak diğer nedenlerle … ada, …pafta ve …
parselde bulunan taşınmazın mülkiyetinin miras payına mahsuben
müvekkil adına tesciline, bunun mümkün olmaması halinde tapu
kaydına aile konutu şerhi düşülmesine, müvekkilim lehine intifa
veya oturma hakkı tesis edilmesine hükmedilmesini saygıyla talep
ederiz.…/…/…

Davacı Vekili

Av.