Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

İSTEM SAHİBİ 		: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

VEKİLİ			: 

ADRES			: 

KARŞI TARAF		: 

ADRESİ			: 

AÇIKLAMALAR 		: 

1-) Müvekkilimiz, karşı taraf … … ile …/ …/ … tarihinde
evlenmiştir. (EK 1) Kurulan evlilik birliği, sürekli hale gelen
tartışmalar neticesinde temelinden sarsılmış ve tarafların ortak
talebi doğrultusunda, … Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve
…/ … E. …/ … K. sayılı kararı ile sona erdirilmiştir. (EK 2)

2-) Evlilik birliği devam ederken, tarafların fiilen ikamet etmekte
oldukları müvekkilimize ait bulunan ve tapuda … ada … parselde
kayıtlı olan … … adresindeki daireye, …/ …/ … tarihinde aile
konutu şerhi konulmuştur. (EK 3)

3-) Aile konutu şerhinin devamını gerektiren evlilik birliği, …/
…/ … tarihinde sona ermiştir. Müvekkilimizin evlilik birliğinin
kurulmasından önce edindiği taşınmaz üzerinde bulunan aile konutu
şerhinin kaldırılması istemi ile mahkemenize başvurulması
zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER 	: 4721 S. K. m. 194, 254.

˜

š

¦

ª

²

ð

 

\

^

j

l

n

v

¨

ª

l

n

 HUKUKİ DELİLLER 	: 

1-Nüfus kayıtları

2-… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ …
K. sayılı dosyası 

3-Tapu kayıtları

4-Bilirkişi incelemesi 

SONUÇ VE İSTEM 	: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, tapuda …
ada … parselde kayıtlı olan … … adresindeki dairenin tapu
kaydında bulunan aile konutu şerhinin kaldırılmasına, yargılama
giderleri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde
bırakılmasına, kara verilmesini, müvekkilimiz adına saygıyla talep
ederiz. …/ …/ …

EKLER			:

1-Nüfus kayıtları 

2-… Aile Mahkemesi’nin …/ …/ … tarih ve …/ … E. …/ …
K. sayılı dosyası 

3-Tapu kayıtları

4-Bilirkişi incelemesi 

5-Bir adet onaylı vekaletname örneği 

     İstem Sahibi Vekili

     Av.