Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ………… AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

 

DAVACI…………………………:

VEKİLLERİ…………………….:

DAVALI…………………………:

DAVA…………………………….:ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK NEDENİYLE BOŞANMA

DAVASIDIR

OLAYLAR………………………:

1-Davacı müvekkile ile davalı kocası 1Mart 20.. de
evlenmişlerdir.Tarafların evlilik kararı aldığı dönemde müvekkile
………..’de hemşire olarak görev yapmakta davalı ise …….’da doktor olarak
çalışmaktadır.Müvekkilem davalı eşin baskıları sonucunda bu işinden
ayrılmak zorunda kalmıştır.

2-Müvekkile evlendikten sonra başlayan kavgalar sonrası hor, hakir, kötü
muameleye maruz kalmıştır. Müvekkileye, anne ve babasını ziyaret
etmesini yasaklamıştır. Müvekkileyi ablasının düğününe dahi
göndermemiştir.

Müvekkilin akrabaları kızlarını ziyaret edememişlerdir. Zira davalı eş,
kat’i surette bu misafirleri kabul etmemiştir. Fakat, kendi ailesi her
gün tarafların evindedir. Müvekkil, ana-babasını ziyarete tek başına
dahi gidemediği gibi eşinin korkusundan ailesinden gelen telefonlara
cevap dahi vermemiştir.Davalı ev reisliği konumunun verdiği hakimiyet ve
müvekkilenin sessizliği sonucu sürekli baskı ve dayatmalarla müvekkileye
kötü muamelede bulunmuştur

3-Davalı son derece asabi , tutarsız,katı kuralcı bir karaktere
sahiptir.Ayrıca zaman zaman da eve içkili gelerek müvekkile ile sebepsiz
yere tartışmakta,müvekkileyi herkesin yanında küçük görmekte ,hakaret
etmektedir. Bu durum tanıklarla ispatlanabilir.

Taraflar arasında evvelemirde görgü ve kültür farklılığı had safhadadır.
Davalı eşin baskıları sonucu sınavlara girememiş eğitimine ara vermek
zorunda kalmıştır.Evlilik çalışan müvekkilem yine aynı baskılar
sonucu işinden ayrılmak zorunda kalmıştır

4- Son olarak davalının gerçek niyetini gösterir olay gerçekleşmiştir.
Seni en baştan beri istemiyorum diyerek müvekkileyi babasının evine
getirip bırakmıştır.Davalı eşin bu olumsuz hareket ve sözleri evlilik
birliğini yeniden tesisini imkansız hale getirmiştir.

5-Davalı eşin çok iyi bir geliri,kendine ait evi olmasına rağmen
müvekkilin evlilik hayatının çok büyük bir bölümü(yaklaşık 1 seneden
fazla bir zaman zarfında ) davalının baba evinde kendilerine bir göz oda
dahi verilmeden devam etmiştir. Aslında müvekkilenin tüm iyi
niyetleriyle evliliği sürdürme çabaları sonuç vermemiştir.

6-Davalı, evlilik birliği süresince bir gün bile eşine ,şefkat ,sevgi
göstermemiştir..Davalı müvekkileye sık sık “seni sevmiyorum ,senden
nefret ediyorum ,doğacak piçinden ve senden kurtulmak için uğraşıyorum
,ama senin gibi bir geri zekalı bunu anlamıyor ,benim için zaten değerli
olan benim ailem diyerek evlilik birliğine devam etmek istemediğini
göstermiştir.

7-Tüm bu olanlar göstermektedir ki ,davalı müvekkileyi
sevmemektedir.Davalıya gençliğini veren müvekkile karşılığında hakaret
,huzursuzluk ,mutsuzluk ve şiddetten ötesini görememiştir.Kutsal evlilik
birliği temelinden sarsılmış ve evlilik birliğinin devamının da bir
yararı kalmamıştır.

9-Müvekkile halen baba evinde kalmaktadır.Geçimini ailesi sürdürmektedir
ve herhangi bir işte de çalışmamaktadır. Mmüvekkilem İstanbul’da oturmak
durumundadır ve bu amaçla ev kiralaması gerekmektedir.bu evin
kirası,diğer giderleri(yiyecek içecek,giyim vs…) ve ara vermek zorunda
bırakıldığı eğitim masrafları …TL civarındadır.Davalı koca ise
çalışmakta ikramiye,mesai ve primlerle birlikte aylık …TL. bir gelire
sahiptir Kendine ait bir evi ve …model lüks binek otoya sahiptir.Bu
sebeple Sayın Mahkemenizden ileride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek
üzere müvekkile için aylık …milyon TL tedbir nafakası talep etmek
zorunluluğu da doğmuştur.

10-Müvekkilim evliliği süresince davalı eşin bütün kusurlu hareketlerine
katlanmış maddi ve manevi varlığını bu evliliğe harcamıştır.Bu
nedenlerle müvekkilimin uğradığı zararı,çektiği acıyı ,üzüntüyü ve
elemin ağırlığına ,karşı tarafın yoğun ve tam kusurlu bulunmasına
,taraflarınsosyal ekonomik durumlarına göre istenen maddi ve
manevi tazminatında gerçekçi olduğun anlaşılacaktır..

11- Davalı eş tam ve yoğun kusurlu olarak sebep olduğu bu ayrılık nedeni
ile doğacak tazminat ve takı iadelerinden kurtulmak amacı ile evini ve
arabasını satışa çıkarmıştır.Davalının kasıtlı olarak müvekkileden mal
kaçırmaya amaçlayan bu davranışı nedeni ile …………. plakalı aracına ve
………………. adresindeki gayrimenkulüne ihtiyadi tedbir konulmasını da talep
ediyoruz.

12-Yukarda belirttiğimiz nedenlerle fiilen bitmiş olan bu evliliğin
hukuken de sona erdirilmesini sağlamak amacıyla işbu boşanma davasını
ikame ediyoruz

 

HUKUKİ SEBEPLER : M.K..sair ilgili hukuki mevzuat

SUBUT SEBEPLERİ : Nüfus kaydı,tanık ifadeleri,sair her türlü yasal delil

SONUÇ : Yukarda arz ve izah edilen sebeplerle

1-Tarafların Boşanmalarına

2-100.000YTL maddi ve 50.000 YTL  manevi tazminata

3-Müvekkileye düğün hediyesi olarak takılan altın takıların aynen
iadesine, ayneniadesi mümkün olmadığı takdirde günlük değeri üzerinden
hesaplanmak suretiyle tahsiline

4- Aracına ve gayrimenkulüne İHTİYADİ TEDBİR VAAZINA

5- İleride yoksulluk nafakasına dönüştürülmek üzere müvekkile için aylık
900 milyon TL tedbir nafakasına ,muhakeme masraf ve ücreti vekaletin
davalı tarafa tahmiline karar buyrulmasını bilvekale saygı ile arz ve
talep ederim.

Davacı Vekili

Av