Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     İZMİR AİLE MAHKEMESİ HÂKİMLİĞİ’NE

ADLİ YARDIM TALEPLİDİR.

+---------------------+---+----------------------------------------------+
| DAVACI       | : | ….                      |
|           |  |                       |
|           |  | Adres: ….                  |
+=====================+===+==============================================+
| VEKİLİ       | : | Av. ….                    |
|           |  |                       |
|           |  | Adres: ….                  |
+---------------------+---+----------------------------------------------+
| DAVALI       | : | ….                      |
+---------------------+---+----------------------------------------------+
| KONU        | : | Adli yardımdan yararlandırılmamız talebiyle, |
|           |  | boşanma, maddi ve manevi tazminat, yoksulluk |
|           |  | ve iştirak nafakası (tedbir nafakası),    |
|           |  | müşterek çocukların velayetinin davacı    |
|           |  | anneye verilmesi talebi ile TEDBİREN evden  |
|           |  | uzaklaştırma taleplerinden ibarettir.    |
+---------------------+---+----------------------------------------------+
| AÇIKLAMALAR     | : |                       |
+---------------------+---+----------------------------------------------+

1. Davacı müvekkil ile davalı 01.05.2006 tarihinden bu yana evli olup
tarafların iki müşterek çocukları bulunmaktadır. Müşterek çocuk İlhan
….11.02.2007 doğumlu; müşterek çocuk …ise 01.11.2012 doğumlu olup her
iki çocuk da küçüktür. Bu husus UYAP sistemi üzerinden alınacak aile
nüfus kaydıyla açıkça ortaya çıkacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

2. Daha önceden de evine ve ailesine yeterince ilgili davranmayan davalı
taraf, sanayide kaynak ustası olup bu işle iştigal etmektedir. Davalı
son yıllarda, işlerinin kötüye gitmesini de bahane ederek, sürekli ve
haddinden fazla alkol ve uyuşturucu madde almaya başlamış, hem işini hem
de evini ciddi şekilde ihmal etmiştir. Davalı bu bağımlılıklarıyla
ilgili olarak tedavi görmüş olup, uyuşturucu madde bağımlılığı ile
ilgili olarak sabıkası bulunmaktadır. Davalının sorumsuzluğu, kötü
arkadaş çevresi, müşterek haneye uğramaması ve son olarak çocuklarına
dahi olan davranışlarının değişmesi müvekkili oldukça yıpratmıştır.
(alkol ve uyuşturu bağımlılığı talimat alınacak.)

3. Davacı evlilik birliği süresince, davalının borçlarından dolayı maddi
sıkıntı yaşamıştır. Taraflar bu nedenlerle sürekli ikametgah
değiştirmişlerdir.

Davalı ile kardeşi ortak dükkan açmış ve belli bir süre bu dükkanı
işletmişlerdir; dükkanda işlerin kötü gittiğinden bahisle davalı, davacı
müvekkilden bankalardan kredi çekmesini talep etmiştir. Müvekkil de
eşine yardım etmek amacıyla bunu kabul etmiş ve sorgulamamıştır.
Müvekkil, davalı için Finansbank A.Ş. Karabağlar Şubesi ve Denizbank
A.Ş. Karabağlar Şubesi(BELGE EVRAK-ÖDEMELER İSTENECEK)’nden farklı
miktarlarda krediler çekmiş ve tümünü davalıya teslim etmiştir. (Sayın
Mahkemenizce ilgili banka şubelerine müzekkere yazılmasını talep
ederiz.) (EK 1- İlgili bankalardan alınan kredilere ilişkin belge
suretleri.)

Yine, müvekkil banka ve kredi kartlarını davalıya teslim etmiş, davalı
bu kartlardan da oldukça yüklü harcamalar yapmıştır. Müvekkil kredi
kartlarını da ödeyemeyecek durumdadır. Müvekkilin kredi kartlarına
ilişkin olarak hesap ekstreleri dilekçemiz ekinde ibraz edilmiştir.
(EK2- Müvekkile ait kredi kartı ekstreleri.)

4. evliliklerinin ilk yıllarından sonra evlilik birliğinin mutsuz
süregelmesine rağmen müvekkilemiz, bir eş olarak üzerine düşeni yerine
getirmeye gayret etmiş, davalı tarafa yardımcı olmaya, davalı tarafın
sıkıntılarını paylaşmaya çalışmıştır. Buna rağmen, davalı taraf,
müvekkilemizin kendisine yardımcı olma çabalarına karşılık vermemiştir.
Davalı hiçbir zaman evlilik birliğine olan sorumluluklarını yerine
getirmemiştir. Yukarıda bahsedildiği üzere davalı evlilik birliğince
müşterek eve uğramamaktadır; müvekkil davalının eve gelmediği bir gün
davalıya telefonundan mesaj göndermiş; davalı ise bu mesajı “BEN
GİDİYORUM, BATTIM, ÇOCUKLARI BENİM İÇİN ÖP.” şeklinde yanıtlamıştır.

Müvekkil hâlihazırda, biri bebek diğeri okula giden iki çocukla borç
batağında, annesiyle birlikte ve onun yardımıyla yaşamaktadır. Davalı bu
hususa bizzat sebep olmuş; ancak sorumluluğunu üstüne almamaktadır.
Davalı günümüz şartlarında yüksek sayılabilecek yaklaşık 3.000,00-TL
maaşla çalışmakta; ancak kötü arkadaş çevresi ve madde bağımlılıkları
nedeniyle kazandığını evliliği için harcamamaktadır. Tüm bu yaşananlar
nedeniyle son olarak davacı müvekkil ile davalı büyük bir tartışma
yaşamıştır. Davalı müvekkilin annesini çağırmış ve müvekkili almasını
istemiş, böylece müvekkil müşterek haneyi terk etmek mecburiyetinde
kalmıştır. Müvekkil yaklaşık iki aydır annesiyle yaşamaktadır.

Tüm bu hususlar, yaşanılanlara yakından şahit olmuş tanıkların
anlatımları ile yargılama aşamasında açıkça ortaya konacaktır.

5. Davalı, evlilik birliği sürecinde sorumluluklarını hiçbir şekilde
yerine getirmemiş, müvekkile karşı saygı göstermemiştir. Müvekkilin
kişiliğine ve saygınlığına karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde
bulunmuştur. Davalının bu davranışları çocuklara da sirayet etmiş,
müvekkil artık çocuklarını koruyamayacağını anlamıştır.

6. Tüm bu gelişmeler, müşterek çocuklardan ….nın okul yaşamını da
olumsuz etkilemiştir. Önceleri okuldaki başarılarının düşmesine, son
zamanlarda ise, gerek parasızlık (ki, bunda, davalı tarafın tüm parasını
içkiye yatırmasının payı büyüktür) gerekse manevi sıkıntı ve baskıdan
dolayı okula devam edememelerine neden olmuştur. (….,…. İlköğretim
Okulu’ na gitmekte olup, bu hususun gerekli görülmesi halinde Sayın
Mahkemenizce yazılacak müzekkere ile okuldan sorulmasını talep ederiz.)

7. Eşler arasında edinilmiş malların taksimi ve müşterek çocukların
velayeti konularında da anlaşma sağlanamadığı için, yapılacak bir
protokol çerçevesinde anlaşmalı olarak boşanmaları da mümkün olmamıştır.

8. Uzunca bir süredir devam edegelen mevcut durum artık müvekkilemiz
için katlanılmaz hale geldiğinden, işbu boşanma davasını açmak
zorunluluğu doğmuştur. Taraflar arasındaki evlilik birliği, sözü edilen
ve uzunca bir süredir şiddetini arttırarak devam edegelen nedenlerle
temelinden sarsılmıştır. Tarafların barışma veya sulh olma imkanı
bulunmamaktadır.

ADLİ YARDIM TALEBİMİZ 

9. Yukarıda kısaca, tarafların ekonomik durumu izah edilmiştir.
Müvekkilemiz, ev hanımı olup, hiçbir gelir ve desteğe sahip değildir.
Müvekkil çocuklarının küçük olması nedeniyle de çalışamamaktadır. Bu
nedenle, …. Barosu’na 15.01.2014 tarihinde yapmış olduğu adli yardım
talebine ilişkin belgeler ile bu talep karşılığında kendisinden istenen
durumu tevsik edici belgeler, dilekçemiz ekinde (EK 3) mahkemenizin
tetkiklerine sunulmuştur. Bu belgelerin incelenmesi ile de açıkça
anlaşılacağı üzere, müvekkilemizin yargılama masraflarını karşılayacak
durumu yoktur. Bu nedenle, öncelikle, müvekkilemiz yararına adli yardım
talebinin kabulüne karar verilmesini talep ediyoruz.

MADDİ, MANEVİ TAZMİNAT ve NAFAKA TALEBİMİZ

10. Evliliklerinin ilk yıllarından bu yana eşinin hem maddi hem de
manevi baskılarına, şiddetine maruz kalan davacı ve çocukları psikolojik
olarak yıpranmışlardır. Davacı, iki çocuğunun her türlü ihtiyacını tek
başına karşıladığı gibi, davalının babalık vazifelerini de yeri
geldiğinde üstlenmek zorunda kalmıştır. Davacı müvekkil evi terk
ettiğinden bu yana, müşterek çocuk ….in bez ve mama masrafları, ….in
okul masraflarını tek başına karşılamaktadır.

11. Davacı, iyi bir hayat standardından, davalının davacı lehine
yapacağı muhtemel ölüme bağlı tasarruflardan, hayatın olağan akışı
durumunda faydalanacağı menfaatlerden mahrum kalmış, müvekkilin varolan
ve beklenen yararlarına zarar gelmiştir. Davacı müvekkil, makul bir eşin
maddi ve manevi desteğinden mahrum kaldığı gibi, davalının ağır kusurlu
davranışlarına göz yummasına rağmen, can güvenliğinin olmaması nedeniyle
de kişilik hakları ağır derece ihlal edilmiş, psikolojik olarak
yıpranmış, ağır hayat mücadelesi içerisine girmiştir. Müvekkil müşterek
evin tüm borç ve masraflarıyla baş başa kalmış olup, yeni bir hayat
kurmaya çalışmaktadır. Ayrıca, olayların anlatılan şekilde gelişmesinde
herhangi bir kusuru bulunmayan müvekkil evliliğini kurtarmak için
şimdiye kadar elinden geleni yapmıştır.

12. Adli yardımdan yararlandırılma talebimizin yanı sıra, tarafların
boşanmalarına ve tüm iyiniyetine rağmen, oldukça incitici ve küçük
düşürücü muamelelere maruz kalmış olması ve bu nedenle, uzunca bir
süredir manevi açıdan çok sıkıntılı bir yaşam sürmek zorunda bırakılması
nedeniyle, “manevi tazminat zenginleşmeye neden olmamalıdır” ilkesini de
gözeterek ve yukarıda izah edildiği müvekkilemiz somut maddi zararı
olmasından bahisle maddi ve manevi tazminat talep ediyoruz.

M.K. 174 md ‘ye uygun maddi tazminatın miktarı belirlenirken, evliliğin
devam süresi, tarafların boşanma sebebinin gerçekleşmesindeki kusur
dereceleri, eşlerin sosyal ve ekonomik durumları, yaşları, kısaca somut
olayın özelliklerini göz önünde tutmak ve nihayet hakkaniyete göre
(M.K.4. md) bir karar verilmelidir. Belirtilen tüm bu olayları yaşayan
müvekkil lehine 20.000,00.-TL maddi, 10.000,00.-TL de manevi tazminata
hükmedilmesini dilemekteyiz.

13. Yukarı izah edilen nedenlerle; dava süresince müvekkil için 750,00-
TL ve her bir müşterek çocuk için 750,00’şer TL olmak üzere, toplam
1.500,00-TL tedbir nafakasına, tedbir nafakasının davadan sonra
yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesini talep
ediyoruz.

MÜŞTEREK ÇOCUKLARIN VELAYETLERİNİN MÜVEKKİL ANNEYE VERİLMESİ TALEBİMİZ

14. Davalı evlilik hayatı süresince eşine ve çocuklarına gerekli ilgiyi
göstermemiştir. Davalı izah edildiği üzere kötü alışkanlıklara sahiptir.
Müşterek çocukların velayetlerinin babaya verilmesi onları olumsuz yönde
etkileyecektir.

Müşterek çocuk İlhan Arda eğitim çağında olup, davacı annesi ile yaşamak
istemektedir. Kaldı ki davacı müvekkil, hayatını çocuklarına adamış,
çocukları için yaşayan bir annedir. Müşterek çocuk …. ise henüz 14 aylık
olup anneye muhtaçtır.

Müşterek çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar
verilmesini talep ediyoruz.

DAVALI TARAFIN EVDEN UZAKLAŞTIRILMASI

Davalı tarafın eşine ve oğluna uyguladığı şiddet, evde yarattığı
huzursuzluk; gerek ailenin psikolojisini gerekse çocuğun eğitim hayatını
olumsuz etkilemektedir. Davalının müvekkile şiddet uyguladığı ekte ibraz
edilen darp raporundan açıkça anlaşılacaktır. Ayrıca müvekkil tehdit
edilmektedir.

Yukarıda anlatılanlar dolayısı ile Sayın Mahkemenizden, 4320 sayılı
Kanunun 1. maddesi uyarınca davalının müvekkilin yerleşim yerinden
uzaklaştırılmasına, aile bireylerine karşı şiddete veya korkuya yönelik
söz ve davranışlarda bulunmamasına, aile bireylerinden, müşterek
haneden, çocukların okullarından tedbiren uzaklaştırılmasına karar
verilmesi talep olunur. Soruldu bir daha sorulacak

Yukarıda arz ve izah edilen tüm bu nedenlerle Mahkemenizde işbu davanın
açılması mecburiyeti doğmuştur.

+------------+---+-------------------------------------------------------+
| HUKUKİ   | : | 4721 S. K. m. 166, 174, 175, 184; 4320 S.K. m. 1 vd.; |
| SEBEPLER  |  | 4787 S. K. m. 4 ve 6100 S. K. m. 334-340 vs. yasal  |
|      |  | mevzuat.                       |
+============+===+=======================================================+
| DELİLLER  | : | -Nüfus kayıt bilgileri (UYAP sistemi üzerinden    |
|      |  | celbine),                       |
|      |  |                            |
|      |  | -İkametgah bilgileri, fakirlik ilmühaberi ve adli   |
|      |  | yardım evrakları,                   |
|      |  |                            |
|      |  | -Tarafların ekonomik durumlarının araştırılması,   |
|      |  |                            |
|      |  | -Tarafların ruh sağlığı araştırması,         |
|      |  |                            |
|      |  | -Mahkemenizce takdir edilmesi halinde küçüğün pedagog |
|      |  | eşliğinde dinlenmesi,                 |
|      |  |                            |
|      |  | -Savcılık İncelemeleri,                |
|      |  |                            |
|      |  | -Tanık (TANIK İSİM VE ADRESLERİ BİLAHARE       |
|      |  | BİLDİİRLECEKTİR.) ;                  |
|      |  |                            |
|      |  | -Bilirkişi incelemesi,                |
|      |  |                            |
|      |  | -Yemin,                        |
|      |  |                            |
|      |  | -İbrazı mümkün yasal deliller.            |
+------------+---+-------------------------------------------------------+
| NETİCE-İ  | : | Yukarıda izah edilen sebeplere binaen         |
| TALEP   |  |                            |
|      |  | 1. Adli yardım talebimizin kabulüne,         |
|      |  |                            |
|      |  | 2. Tarafların BOŞANMALARINA,             |
|      |  |                            |
|      |  | 3. Müşterek çocukların velayetlerinin davacı     |
|      |  |   müvekkile verilmesine,              |
|      |  |                            |
|      |  | 4. Davacı müvekkile dava tarihinden işleyecek yasal |
|      |  |   faiziyle birlikte 20.000,00-TL maddi,       |
|      |  |   10.000,00-TL manevi tazminat verilmesine,     |
|      |  |                            |
|      |  | 5. Müvekkilemiz için aylık 750,00- TL, müşterek   |
|      |  |   çocukların her biri için aylık 750,00-TL olmak  |
|      |  |   üzere, toplam 1.500,00- TL tutarında tedbir    |
|      |  |   nafakasına, boşanmadan sonra da işbu nafakanın  |
|      |  |   yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına ve |
|      |  |   davalıdan tahsiline,               |
|      |  |                            |
|      |  | 6. Davalının fiili şiddet uygulama durumunu göz   |
|      |  |   önüne alarak evden ve aile bireylerinin bulunduğu |
|      |  |   ortamlardan uzaklaştırılmasına karar verilmesine |
|      |  |   (SORULACAK),                   |
|      |  |                            |
|      |  | 7. Yargılama gider ve avukatlık vekalet ücretinin  |
|      |  |   davalıya tahmiline karar verilmesini bilvekale  |
|      |  |   arz ve talep ederiz                |
+------------+---+-------------------------------------------------------+

DAVACI VEKİLİ

EKLER : 1. Denizbank A.Ş. ve Finansbank A.Ş. Karabağlar şubesinden
alınan kredilere ilişkin belge suretleri.

2. Müvekkile ait kredi kartı ekstreleri

3. Adli yardıma ilişkin evrak suretleri.

4. Bir adet onaylı vekaletname örneği.