Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE;

								ADLİ YARDIM TALEPLİDİR

DAVACI			: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES			: 

VEKİLİ			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES			: 

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI			: 

ADRESİ			: 

DAVA DEĞERİ 		: 

(Davanın konusu ve malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

KONU			: Adli yardımdan yararlandırılmamız ile tarafların
boşanmaları-

				 na, tazminat ve nafaka istemlerimize ilişkin dilekçemizdir.

				 

AÇIKLAMALAR		:

1-) Müvekkilemiz ile davalı taraf, … yılından bu yana evli olup, 
evliliklerinden … isimli … yaşında ve … isimli … yaşında …
adet müşterek çocukları bulunmaktadır. Aile nüfus kaydı,
dilekçemiz ekinde (EK 1) sunulmuştur. 

2-) Daha önceden de evine ve ailesine yeterince ilgili davranmayan
davalı taraf, … işiyle iştigal etmekte olup, son … yıldır,
işlerinin kötüye gitmesini de bahane ederek, sürekli ve haddinden
fazla alkol almaya başlamış, hem işini hem de evini ciddi şekilde
ihmal etmiştir. Evliliklerinin baştan beri mutsuz süregelmesine
rağmen, müvekkilemiz, bir eş olarak üzerine düşeni yerine
getirmeye gayret etmiş, davalı tarafa yardımcı olmaya, davalı
tarafın sıkıntılarını paylaşmaya çalışmıştır. Buna rağmen,
davalı taraf, müvekkilemizin kendisine yardımcı olma çabalarına,
her defasında müvekkilemize karşı şiddet kullanarak karşılık
vermiştir. Bu husus, yaşanılanlara yakından şahit olmuş
tanıkların (EK 2) anlatımları ve müteaddit defalar alınmak zorunda
kalınan doktor raporları (EK 3) ile yargılama aşamasında açıkça
ortaya konacaktır.

3-) Tüm bu gelişmeler, müşterek çocukların okul yaşamlarını da
olumsuz etkilemiştir. Önceleri okuldaki başarılarının düşmesine,
son zamanlarda ise, gerek parasızlık (ki, bunda, davalı tarafın tüm
parasını içkiye yatırmasının payı büyüktür) gerekse manevi
sıkıntı ve baskıdan dolayı okula devam edememelerine neden
olmuştur. Konuya ilişkin olarak, okul yetkilileri tarafından
çeşitli vesilelerle kaleme alınmış görüşme tutanakları ve rapor
örnekleri (EK 4) dilekçemiz ekinde sunulmuş olup, tanık listesinde
(bknz, EK 2) isimleri yer alan ilgililer tarafından, mahkemenizce uygun
görülmesi halinde, duruma ilişkin izahat verilecektir. 

4-) Uzunca bir süredir devam edegelen mevcut durum artık müvekkilemiz
için katlanılmaz hale geldiğinden, işbu boşanma davasını açmak
zorunluluğu doğmuştur. Taraflar arasındaki evlilik birliği, sözü
edilen ve uzunca bir süredir şiddetini arttırarak devam edegeln
nedenlerle temelinden sarsılmıştır. Tarafların barışma veya sulh
olma imkanı bulunmamaktadır. 

 

¬

®

°

Ì

Î

Ð

Ô

Ö

ê

ì

ð

ò

 

®

®

°

Î

Ð

Š

Œ

`

f

h

l

†

Š

Œ

’

”

 mahkemenizin tetkiklerine sunulmuştur. Bu belgelerin incelenmesi ile
de açıkça anlaşılacağı üzere, müvekkilemizin yargılama
masraflarını karşılayacak durumu yoktur. Bu nedenle, öncelikle,
müvekkilemiz yararına adli yardım talebinin kabulüne karar
verilmesini talep ediyoruz.

6-) Adli yardımdan yararlandırılma talebimizin yanı sıra,
tarafların boşanmalarına ve tüm iyiniyetine rağmen, oldukça
incitici ve küçük düşürücü muamelelere maruz kalmış olması ve
bu nedenle, uzunca bir süredir manevi açıdan çok sıkıntılı bir
yaşam sürmek zorunda bırakılması nedeniyle, “manevi tazminat
zenginleşmeye neden olmamalıdır” ilkesini de gözeterek,
müvekkilemiz yararına … TL manevi tazminat ile, dava süresince,
kendisi için … TL ve her bir müşterek çocuk için …’er TL
olmak üzere, toplam … TL tedbir nafakasına, tedbir nafakasının
davadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına,
müşterek çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar
verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER		: 4721 S. K. m. 166, 174, 175, 184, 4787 S. K. m. 4 ve

					 6100 S. K. m. 334-340.	 

HUKUKİ DELİLLER		: Aile nüfus kaydı, tanık listesi, doktor
raporları, okul 

					 yetkililerince düzenlenmiş raporlar ve görüşme tuta-

					 nakları, fakirlik ilmühaberi, tanık anlatımları, bilirkişi

					 incelemesi ve yemin. 

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıklamaya çalıştığımız
nedenlerle, öncelikle, müvekkilimizin adli yardım kurumundan
yararlandırılmasına, yanı sıra, tarafların boşanmalarına ve
müvekkilemiz yararına …-TL manevi tazminat ile, dava süresince,
kendisi için … TL ve her bir müşterek çocuk için …’er TL
olmak üzere, toplam …-TL tedbir nafakasına, tedbir nafakasının
davadan sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına,
müşterek çocukların velayetinin müvekkilimize verilmesine karar
verilmesini vekaleten talep ederiz. …/…/…

EKLER	: 1. Aile nüfus kaydı örneği,

		 2. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri
konuları

		   gösterir tanık listesi,

		 3. Doktor raporları,

		 4. Okul yetkililerince düzenlenmiş belgeler,

		 5. Adli yardım başvuru formu ile fakirlik ilmühaberi ve

		   İlgili diğer belgeler,

		 6. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

                                    
                   	Davacı Vekili

                                    
                 Av.