Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

                ....................................... MAHKEMESİ SAYIN
HAKİMLİĞİ'NE

ADLİ YARDIM İSTEMİNDE

BULUNAN	:	.......... ....................... (TC Kimlik No:
.................)

Adres: ...........................................

KONU	:	Adli Yardım Talebidir

DAVA DEĞERİ	:	................. TL

AÇIKLAMALAR	:

	

 ...........(..). Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve
......./… esas, ......../… karar sayılı mahkeme kararı ile
eşimden boşanmış bulunmaktayım. İlgili mahkeme kararı gereğince
kendim için aylık .........Türk Lirası yoksulluk nafakası, velayeti
tarafıma verilen müşterek çocuğumuz için aylık ........ Türk
Lirası iştirak nafakası almaya hak kazanmış bulunmaktayım.

Bize halen annem babam ve hayırsever komşularımız bakmaktadır.
Fakir olduğum ve hiçbir gelirim bulunmadığı için icra takibini
karşılayacak maddi gücüm bulunmamaktadır. Yapılacak icra takibi
masraflarını karşılayacak maddi gücüm olmadığından
mahkemenizden adli yardım istemek zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER	:	Fakirlik ilmühaberi, nüfus kayıt tablosu ve her tür
delil.

HUKUKİ SEBEPLER	:	İcra ve İflas Kanunu md. 15/2 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU	:	Yukarıda açıklanan nedenlerle, talebimde haklı ve
aynı zamanda fakir olmam nedeni ile icra takip masraflarını
karşılayacak maddi gücüm olmadığından adli yardımdan
yararlanabilmem hususunda verilmesini saygılarımla arz ve talep
ederim.

Adli yardım isteminde bulunan

Adı ve Soyadı

EKİ:

Fakirlik ilmühaberi

Nüfus aile kayıt tablosu