Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

									HAVZA

ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDININ 

SİLİNMESİ İSTEMİNDE 

BULUNAN			: 

TC KİMLİK NUMARASI 	: 

ADRES	: 

VEKİLİ			: 

ADRES			: 

				     

KONU	: Müvekkilimize ait adli sicil arşiv kaydının silinmesi
istemine ilişkindir.

 				

AÇIKLAMALAR		: 

Müvekkilimiz………... Hakkında ……Sulh Ceza Mahkemesi’nin
2002/… E. ve 2002/… K. sayılı ilamıyla verilen Adli Para
05/07/2002 tarihinde cezası kesinleşmiştir 

Bu kararın alınmasının üzerinden 01/06/2005 tarihinde yürürlüğe
giren 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu Geçici 2.maddesive 3682 sayılı
kanunun 8.maddesinde belirtilen süreler gereğince ve müvekkilin adli
sicile konu suçunun Anayasanın 76.maddesi ve özel kanunlarda sayılan
suçlardan olmaması göz önüne alındığında , arşiv kaydının
silinmesi için gerekli sürenin geçtiği Mahkeme tarafından
yapılacak araştırma ile anlaşılacağı kanaatindeyiz.

hñ~

”

„Ô

„,ò^„Ô

(

<

P

d

’

”

Ö

hñ~

0 hususlarda bu kayıtlar hak kaybına neden olmaktadır.

4-) Açıkladığımız sebeplerle, müvekkilimizin cezası infaz
edilmiş olduğu, infaz tarihinden bu tarihe kadar herhangi bir
mahkumiyet almadığı gözetildiğinde adli sicil arşiv kaydının
silinmesi için tarafınıza başvurma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER	: 5352 S. K. m. 9, 12, 13/A, 14, Geç m. 2; Arşiv
Kaydının Silinmesi Hakkında Genelge ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM			:Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
müvekkilimizin adli sicil arşiv kaydının silinmesine karar
verilmesini müvekkilimiz adına saygıyla talep ederiz. 31/01/2013

Talepte Bulunan Vekili	Av.