Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ADLİ SİCİL İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Konu : Adli Sicil Kaydının silinmesi istemidir.

Açıklamalar : Müvekkilimiz X’nin ….. 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 2006/125
Esas, 2007/513 Karar 10.06.2007 tarihli ilamı ile 2000.00-TL Adli Para
Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Ekte sunduğumuz 13.11.2007 tarihli adli sicil kaydı sorgulaması
sonucundan anlaşılacağı üzere; adli para cezası ödenmiş diğer bir
deyişle ceza infaz edilmiştir.

Bu nedenle müvekkilimiz X’e ait adli sicil kaydının Adli Sicil Kanunu
m.9 - 1 (a) hükmü uyarınca silinmesi için gereğinin yapılmasına karar
verilmesini saygılarımızla arz ederiz. 19.11.2007

X

Vekili

Eki: 1- … 3. Sulh Ceza Mahkemesinin 2006/125 Esas, 2007/513 Karar
10.06.2007 tarihli ilamı

2- 13.11.2007 tarihli Adli sicil kaydı örneği

3- X’e ait nüfus cüzdanı örneği

4- Genel vekaletname örneği