Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     ADLİ SİCİL VE İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

              

                                    
     …

TALEP EDEN			: 

VEKİLİ				: 

				     

KONU				: Müvekkilime Ait Adli Sicil Kaydının Silinmesi İstemi.

 				

AÇIKLAMALAR			: 

1) Müvekkilim hakkında … Mahkemesi’nce verilmiş bulunan
mahkumiyete dair .../…/… tarihli …/… E. ve …/… K. sayılı
karar ile mahkumiyet adli sicil kayıtlarına işlenmiştir.

 

-

.

D

r

t

¤

ª

®

¦

¨

ª

 Müvekkilim Adli Sicil Kanunu 9. madde gereğince, bu tarihe kadar
herhangi bir mahkumiyet almamış ve Adli Sicil Kanunu’nun
öngördüğü süreler geçmiş olduğundan sabıka kaydının
silinmesi için Müdürlüğünüze başvurulması zorunlu hale
gelmiştir.

HUKUKİ NEDENLER		: 5352 S. K. m. 9 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM			:Yukarıda açıkladığımız nedenlerle,
müvekkilimin mahkumiyete dair adli sicil sabıka kaydının silinmesine
karar verilmesini saygılarımla  arz ve talep ederim. …/…/…

		   

									  Talep Eden Vekili

									Av.