Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          Adli sicil kaydı silme talebi dilekçesi

…………… …SULH CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE
DOSYA NO : 
HÜKMÜN SİLİNMESİNİ
TALEP EDEN (SANIK) : 
SANIK VEKİLİ : 
TALEP KONUSU : Müvekkil Sanık hakkında Sayın Mahkemenizce ………. tarih ve
………………. K sayılı kararı ile verilen mahkumiyet hükmünün kaldırılarak
Adli Sicil kaydından silinmesi talebimizdir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim ………………, Sayın Mahkemenizce …………… tarih ve ……………. K sayılı
kararı ile ……….. sayılı kanunun m………… ve Türk Ceza Kanunun m. 119/5
hükümleri gereğince mahkumiyetine karar verilmiş ve ceza infaz
olunmuştur.
2. Ticaretle uğraşan Müvekkilim ………………..'ın sabıka kaydının silinme
süresi dolmuş bulunmaktadır. 647 sayılı Ceza İnfaz Kanununun m. 7
hükümleri gereğince müvekkilim hakkında iş bu infazın ertelenmesi
talebinde bulunarak, adli sicil kayıtlarındaki hükmünün silinmesini
talep etmek zorunluluğu doğmuştur. 
HUKUKİ SEBEBLER : 647 sayılı Ceza İnfaz Kanununun m. 7 ve ilgili
hükümleri, Adli Sicil Kanunu ve ilgili sair mevzuat.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda açıklanan nedenlerle Müvekkilim …………….
hakkındaki mahkumiyet hükmünün kaldırılmasına karar verilmesini
saygılarımızla arz ve talep ederiz. 
……/……/200…
Sanık Vekili
Av.
EK: 
1. Onanmış Vekaletname örneği
2. Mahkeme Kararı ve infaz belgeleri.