Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     Adın Değiştirilmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no,
Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no,
Adres)

KONU                                      : Adın değiştirilmesi
isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

 1. Nüfus kaydında müvekkilimin adı ...... olarak yazılmıştır.

 2. Bu ad, gülünç, alay konusu olmakta, müvekkilim çevresinde küçük
 düşmektedir.

 3. Bu bakımdan adın değiştirilmesi talebinde bulunmak zorunluluğu
 hasıl olmuştur.

DELİLLER

 1. Nüfus kayıtları

 2. Tanıklar

 3. Yazılacak tezkere cevapları

 4. Sair her türlü yasal delail

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK. m. 27 ve ilgili mevzuat

 SONUÇ ve İSTEM                             : Talep ve davamızın kabulü
 ile davacının ...... ili ...... ilçesi ....... mahalle/köy ...... hane
 nüfusunda kayıtlı adının,  ........... olarak değiştirilmesine karar
 verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

www.legalbank.net