Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

................................... İFLAS DAİRESİ Örnek No : 35**

DOSYA NO : .....................

ADÎ TASFİYE VE İFLÂSIN AÇILMASININ

İ L Â N I

Müflisin adı, soyadı ve adresi : …………………………

İflâsın açıldığı tarih : …………………………….

  ................................. inci Ticaret Mahkemesince iflâsına
  karar verilmiş

olan yukarıda ismi ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin
şimdilik
........................................................şeklinde icrası
tensip kılınmış olduğundan:

1- Müflisten alacaklı olanlarla taşınır ve taşınmazlar üzerinde istihkak
iddiasında bulunanlar ilândan itibaren bir ay (*) içinde
.............................................İFLAS DAİRESİ'ne yazılı
olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydettirmeleri ve delillerini
(senet, defter, hülâsası vesaire) nin asıl veya onaylı örneklerini tevdi
etmeleri,

2- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını
bildirmeleri, aksi halin İcra ve İflâs Kanununun 336 ncı maddesi
uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.

3- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde
bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları saklı kalmak şartıyla
bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve
etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezaî sorumluluğa
uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,

4- ....../....../....... ........................ günü saat
.................. de ilk toplantı yapılacağından alacaklıların bu
toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil göndermeleri ve aynı zamanda
müflis ile müşterek borçlu olanlar ve kefillerinin ve borcu tekeffül
edenlerin veya bunların vekillerinin bu toplantıda hazır bulunmaya
hakları olduğu ilan olunur.09/09/2015

İflâs Müdürü

Mühür ve İmza

*1-Pek uzak yerlerde veya yabancı ülkelerde ikamet eden alacaklılar için
süre uzatılabilir.

2-Reddedilen bir mirasın tasfiyesi lazım geldiğinde miras hükümleri
gereğince evvelce alacaklılar davet edilmişse 1 numaralı bentteki süre
(10) güne indirilir.

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 70’e karşılık gelmektedir.