Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE,

DAVACI :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES :

VEKİLİ :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI :

ADRESİ :

KONU : Adi Ortaklığın feshi ve tasfiyesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilimin murisi dava dışı … … ile davalı … … arasında …/…/…
tarihinde seracılık alanında faaliyet göstermek üzere bir adi ortaklık
sözleşmesi kurulmuştur. (EK - 1)

2- Ortaklık sermayesi toplam … TL. olup bunun … TL. si müvekkilimin
murisi tarafından getirilmiş, davalı ise ortaklığa … TL. sermaye
koymuştur. Ayrıca müvekkilimin murisi … …, karşılıksız olarak kendine
ait iki ayrı taşınmazını ortaklığa tahsis ve bu iki taşınmazdan biri
üzerinde davalı yararına … yıl süre ile irtifak hakkı tesis etmiştir.

3- Müvekkilin murisinin …/…/… tarihinde vefat etmesi üzerine (EK - 2)
müvekkil ile davalı adi ortaklığın devamı ve davalının idareci ortak
olması hususunda anlaşmışlardır. Bu anlaşmanın üzerinden … yıl geçmiş
olmasına rağmen davalı kar payı ödememiş, …/…/… tarih ve … yevmiye nolu
ihtarlar (EK - 3) da davalı tarafından yanıtsız bırakılmıştır. İdareci
ortak olan davalı müvekkilime işlerin gidişatıyla ilgili hesap
vermemekte, talebimize rağmen kar payı ödememekte, görev ve
sorumluluklarını yerine getirmemektedir.

4- 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 639. maddesinde belirtilen haklı sebep
müvekkilim ve davalının ortakları olduğu şirket açısından gerçekleşmiş
bulunmaktadır. Bu nedenle taraflar arasında kurulu bulunan adi
ortaklığın mahkemenizce haklı sebebe dayalı olarak feshi ve ortaklık
mallarının tasfiyesi için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6098 S. K. m. 620 – 639. maddeler

HUKUKİ DELİLLER :

1-) Ortaklık sözleşmesi,

2-) Nüfus Kaydı

3-) İhtarname suretleri,

4-) Bilirkişi İncelemesi

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı müvekkilim ile
davalı arasında mevcut olan adi ortaklığın haklı nedenlerle feshine, …-…
yıllarına ait kar paylarına her yıl için ayrı ayrı % … reeskont faiz
işletilerek hesaplanacak miktarın davalıdan alınarak müvekkile
verilmesine ve feshedilen adi ortaklığın mahkemenizce tasfiye edilmesine
ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine
karar verilmesini saygıyla talep ederiz.

EKLER :

1-) Ortaklık sözleşmesi,

2-) Nüfus Kaydı

3-) İhtarname suretleri,

4-) Bir adet onaylı vekaletname örneği

  Davacı Vekili

  Av.