Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          …/…/2015

Dosya No: 

………….İcra Müdürlüğü’ne

Kısmi İtiraz Dilekçesidir.

Sunan	:	 

Vekili	:	 

		 

Karşı Taraf		:	 Takip Alacaklısı 

		 

	

Vekili	:	

		

		 

T. Konusu	:	İcra İflas Kanunu uyarınca, Müvekkilimiz’e tebliğ
edilen "Adi Kiraya ve Hasılat Kiralarına Ait Takipte Ödeme Emri"ne
karşı kısmi itirazımızı ve takibin itiraz edilen miktar için
durdurulması talebimizi içermektedir. 

AÇIKLAMA

Müdürlüğünüz’ün ............ sayılı dosyasına ilişkin
olarak Müvekkilimiz’e tebliğ edilen " Adi Kiraya ve Hasılat
Kiralarına Ait Takipte Ödeme Emri " ile .......... ödenmesi talep
edilmiştir. 

Belirtmek isteriz ki, talep edilen .............TL’lik miktarın
............TL’lik kısmına ve bu miktara işleyecek tüm yasal faiz,
icra harç ve masrafı, eklenecek vekalet ücreti ve diğer ferilerine
itiraz ediyoruz. Talep edilen ............. TL’lik miktardan, itiraz
ettiğimiz ..............TL’lik miktar çıktıktan sonra geriye kalan
...........TL’lik kısım, Müvekkilimiz tarafından yukarıda
belirtilen ilgili dosya numarasına ödenecektir. 

SONUÇ

O bakımdan, İcra İflas Kanunu uyarınca, usulüne uygun olarak,
ödeme emrinde belirtilen borcun ............TL’lik kısmına itiraz
ettiğimizi bildirir, takibin bu miktar için durdurulmasına karar
verilmesini saygı ile dileriz.

…………. vekili