Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        ………. NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 ……..2015

İCRA DOSYA NO :Anadolu ... İcra Müdürlüğü ……E

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

TALEP EDEN :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : İtirazın Kaldırılması

AÇIKLAMALAR :

1. ……. Bankası A.Ş (Koçbank A.Ş) tarafından, İstanbul …. İcra Dairesi
  …..E. ile borçlu aleyhine icra takibi başlatılmış olup; icra
  müdürlüğü tarafından toplamda …….TL bedelli “aciz vesikası” tanzim
  edilmiştir.

2. Müvekkil şirket olan …. Varlık Yönetimi A.Ş; ……. Bankası A.Ş’den
  ilgili icra dosyasına konu alacağı temlik almış durumdadır. Bu
  nedenle banka tarafından teslim edilen “aciz vesikası aslı”
  üzerinden Anadolu ... İcra Müdürlüğü ……..E. ile ……TL takip çıkışı
  ile ilamsız icra takibi başlatılmıştır. Ancak borçlu tarafından
  takibe ( muhabere tarihi ) ……. tarihinde itiraz edilmiştir.

3. Aciz vesikası İ.İ.K’nun 143. Maddesinde düzenlenmiş olup buna göre:

-  İ.İ.K 143/2:

Bu vesika ile 105 inci maddedeki vesika borcun ikrarını mutazammın senet
mahiyetinde olup alacaklıya 277 nci maddede yazılı hakları verir.

-  İ.İ.K 143/6:

Bu borç, borçluya karşı, aciz vesikasının düzenlenmesinden itibaren
yirmi yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Borçlunun mirasçıları, mirasın
açılmasından itibaren bir sene içinde alacaklı hakkını aramamışsa,
borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürebilirler.

4. Ayrıca İ.İ.K 68/1:

Talebine itiraz edilen alacaklının takibi, imzası ikrar veya noterlikçe
tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senede yahut resmî dairelerin
veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri
bir makbuz veya belgeye müstenitse, alacaklı itirazın kendisine tebliği
tarihinden itibaren altı ay içinde itirazın kaldırılmasını isteyebilir.
Bu süre içerisinde itirazın kaldırılması istenilmediği takdirde yeniden
ilâmsız takip yapılamaz.

5. Keza doktrin görüşleri de kanuna paraleldir.

-  Av. Talih Uyar, “Takip Hukukunda Borç Ödemeden Aciz Vesikası”
  makalesinden alıntıdır:

……….

VII- a) Aciz belgesinin takip hukuku bakımından hüküm ve sonuçları (İİK.
mad. 143/II-VI)

aa- Kesin aciz belgesi, borç ikrarını içeren bir senet (İİK. mad. 68/I)
niteliğindedir (İİK. mad. 143/II). Bu sebeple, alacaklı, karşılanmamış
alacağı için yeniden takibe geçer ve borçlu da buna itiraz ederse,
alacaklı aciz belgesine dayanarak icra mahkemesinde «itirazın kesin
olarak kaldırılmasını» sağlayabilir (İİK. mad. 68/1).

……….

Eğer alacaklı «aciz belgesinin alındığı tarihten bir sene geçtikten
sonra borçlu hakkında takibe geçerse» borçluya yeniden ödeme emri
gönderilmesi gerekir. Borçlu bu takibe karşı, «aciz belgesinin usulüne
uygun olarak verilmediği» yolunda «şikayet»te bulunabileceği gibi,
«borcu bulunmadığı» yolunda «itiraz»da da bulunabilir. Borçlunun bu
itirazı ile takip durur. Ancak, alacaklının elindeki belge İİK. mad.
68’de öngörülen belgelerden sayıldığı için, alacaklı itirazın
kaldırılmasını isteyebilir ve borçlu itirazını yine İİK. mad. 68’de
öngörülen belgelerden birine dayandırmıyorsa, «itirazın kesin olarak
kaldırılmasın» karar verilir.

-  Prof. Dr. Baki Kuru İcra Ve iflas El Kitabı sayfa 745:

[]

6. Netice olarak:

a. Aciz vesikası İ.İ.K 68 anlamında itirazın kaldırılmasını sağlayan
  bir evraktır; takip hukuku anlamında bir “borç ikrarıdır”.

b. Aciz vesikası ile yapılacak takipler için 20 yıllık zamanaşımı söz
  konusudur.

HUKUKİ SEBEPLER : İ.İ.K 143, İ.İ.K 68 sair İ.İ.K ve B.K maddeleri

DELİLLER :

1. Anadolu…. İcra Müdürlüğü 2014/…..E sayılı dosyası,

2. Aciz vesikası aslı ( Anadolu …. İcra Müdürlüğü 2014/……E sayılı
  dosyası içerisinde mübrezdir ),

3. Mahkeme gerekli gördüğü takdirde bilirkişi incelemesi,

4. Mahkeme gerekli gördüğü takdirde temlik eden ve temlik alan
  firmaların ticari defter ve kayıtları,

5. Yüksek Mahkeme kararları ve doktrin görüşleri

6. Yemin ve her türlü sair delil

NETİCE-İ TALEP :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,

1. Anadolu …. İcra Müdürlüğü 2014/……E sayılı dosyaya borçlu/davalı
  tarafından yapılan itirazın müvekkil lehine kaldırılmasını;

2. Borçlu/davalı aleyhine alacağın %20’sinden aşağı olmamak üzere
  tazminata hükmedilmesine;

3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerinde
  bırakılmasına karar verilmesini Sayın Mahkemeden arz ve talep
  ederiz.

 İtirazın Kaldırılmasını Talep Eden Vekili Av……………..