Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     …… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA

AYRILMA İSTEMİNDE 

BULUNAN HÜKÜMLÜ		: 

MÜDAFİLERİ			: Av. 

KONU	:	CGTİHK’nin 14. Maddesi ile Açık Ceza İnfaz Kurumlarına
Ayrılma Yönetmeliği’nin 6. Maddesi gereğince müvekkilin açık
ceza infaz kurumuna ayrılmasına karar verilmesi talebimizden
ibarettir.

AÇIKLAMALAR			: 

Müvekkil … Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan, …. Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu nakledilmiş olup, halen cezasının infazına devam
edilmektedir.

Müvekkil daha evvel de açık ceza infaz kurumuna geçişinin
sağlanmasını talep etmişse de, CGTİHK’nin 14/4. Maddesinde
hüküm altına alınan “hükümlü oldukları suçtan başka bir
fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı veya soruşturma konusu
olan suçun kanunda öngörülen cezasının üst sınırı yedi yıldan
az olmayan bir başka suçtan soruşturması veya böyle bir suçtan
tutuksuz yargılaması devam etmekte olanların açık ceza infaz
kurumuna ayrılmayacağı” gerekçesi ile müvekkilin bu talebi
reddedilmiştir. 

®

°

Ø

P

¬

®

°

- şartlara haiz olmakla birlikte, yine aynı Yönetmeliğin 8.
Maddesinde belirtilen açık ceza infaz kurumlarına ayrılamama
sebeplerinden hiçbirini taşımadığı da göz önüne alınarak,
müvekkilin açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına karar verilmesini
talep etmekteyiz. 

Mevzuat hükümlerine göre, infazının kalan bölümünü Açık
Cezaevinde geçirmeye hak kazandığını düşündüğümüz
müvekkilin, cezaevi geçmişi ve anılan mahkeme kararları ilgili
kurumlardan getirtildiği takdirde, talebimizin hukuka uygunluğu ve
samimiyetimizin anlaşılacağı kanaatindeyiz. Daha önce göndermiş
olduğumuz 2014/59 Muhabere Numaralı dilekçemizin de işleme
alınmayarak, müvekkilin halen Burdur Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
cezasının infazına devam ediliyor olması hak kaybına neden
olduğundan, söz konusu talebimizin acilen işleme alınmasını talep
etmekteyiz.

SONUÇ VE İSTEM			: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, kanunda
ve yönetmelikte belirtilen tüm şartları yerine getirmiş olan
müvekkilin açık ceza infaz kurumuna ayrılmasına karar verilmesini
Saygılarımızla talep ederiz. 

						        SANIK MÜDAFİLERİ

					      Av. 

EKLER	:

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi 2008/219 E. sayılı dosyasının
Yargıtay dosya sorgulama sonucu

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi 2009/41 E. sayılı dosyasının
Yargıtay dosya sorgulama sonucu

Sayfa PAGE 1 / NUMPAGES 2