Giriş yap
Kayıt ol

        ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

(YOLCU)

1- TARAFLAR

Firma Unvanı			Belge Numarası   Belge Türü	Merkezi Adresi

1-…………………………		………………	………….
…………………….

2-…………………………		………………	………….
…………………….

Yukarıda unvan, belge numarası, belge türü ve merkez adresi yazılı
yetki belgesi sahipleri arasında Karayolu Taşıma Yönetmeliği
hükümlerine istinaden bu acentelik sözleşmesi  imzalanmıştır.

 	 2- KAPSAM

…………..…………………………………………………
……… taşımacı firması, 

...……
…………………. firmasını

karayoluyla şehirlerarası/uluslararası yolcu taşımacılığı
konusunda acente olarak 

tayin etmiştir.

    

 	 3- ACENTEYE VERİLEN YETKİ VE GÖREVLER

.....
taşımacı firmasına ait yolcu biletlerinin satış işlemleri ile
diğer acentelik hizmetleri, acente olarak tayin
edilen...
……………………………………………………... 
firması tarafından yapılacaktır.

  

 	4-SORUMLULUK VE YÜKÜMLÜLÜK

Bu sözleşme kapsamında yapılacak işlemlerden dolayı taraflar;
Bakanlığa ve üçüncü şahıslara karşı Karayolu Taşıma
Yönetmeliği’nde öngörülen sorumluluk ve yükümlülükler
bakımından müştereken ve müteselsilen sorumlu ve yükümlüdürler.

 	5- MALİ KONULAR

 ……………………………………………………………
…………………. taşımacı firması,
…………………………………………………………..…
…………………………..

acente firmasına; acentelik hizmetleri karşılığında
……………………………………..
………………………………………………………………
…………………………………..şeklinde hizmet bedeli öder.

	……………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
.

	6- SÖZLEŞMENİN GEÇERLİ OLDUĞU YER

:

`

b

¶

¸

n

–

Ì

b

¸

 Bu sözleşme
………………………………………ilindeki/ilçesindeki/belde
sindeki ……………
……………………………………………..
adresinde/adreslerinde geçerlidir.

7-ÖZEL HÜKÜMLER

………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………

………………………………………………………………
…………………………

………………………………………………………………
…………………………………

8-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

Bu sözleşme, acente olacak tarafın acentelik hizmeti vermeye
başladığı tarihten itibaren başlar ve taşımacının yetki belgesi
süresinin sonuna kadar devam eder. Bu süre hiçbir şekilde
taşımacının yetki belgesi süresinin bitiş tarihini geçemez.
Taraflardan biri noter kanalı ile fesihnamenin bir nüshasını 
Ulaştırma Bakanlığı’na bir nüshasını da diğer tarafa
göndermek kaydıyla acentelik sözleşmesini fesh etmedikçe bu
sözleşmenin geçerliliği aynı süre kadar uzar.

Tarafların; tek taraflı olarak bu sözleşmeyi fesh etme hakkı
vardır. Sözleşmenin süresinin bitiminden önce taraflardan birinin
usulüne uygun bir fesih ihbarnamesi ile bu sözleşme fesh edilebilir.

TAŞIMACI                    		 ACENTE  

(Kaşe-Temsil ve ilzama yetkilinin imzası)    (Kaşe-Temsil ve
ilzama yetkilinin imzası) 

Not: Taraflar anlaştıkları diğer hususları meri mevzuat

     çerçevesinde  özel hükümler başlığı altında
belirtirler. 


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78