Giriş yap
Kayıt ol

        Acentalık Sözleşmesi

Taraflar:

VTG-Lehnkering AG 

Nagelsweg ...  	D – 20097 Hamburg

      	B . R . D.

- Aşağıda VTG olarak belirtilmiştir-

ve

LPL – Levent Lojistik Tasimacilik Hizmetleri A.S. 

Hürriyet Cad.No: 9/...  	80300 Mecidiyeköy - Istanbul     

      	Türkiye

Aşağıda LPL olarak belirtilmiştir- 

§ 1 LPL’in Yasal Statüsü

VTG, LPL’e VTG Grup’a ait demiryolu yük vagonlarını (kısmen
tren tankı ve büyük hacimli vagonlar) Türkiye’de satma ve kiralama
hakkını vermektedir. 

§ 2 LPL’in Görev Alanı

LPL vagon kiralama ve satma alanında VTG adına iş yapma görevini
üstlenmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’de yalnızca LPL Türkiye
Cumhuriyeti sınırları içinde bir acenta olarak müşterilere hizmet
vermekle yükümlüdür.

LPL yapılan her yazışma ve antlaşmanın birer kopyasını
göndererek VTG’yi bilgilendirmelidir.Yeni müşterilerle ilgili
acenta faaliyetleri ve iş bağlantılarında referans gösterilmelidir.
LPL müşteri bulma konusundaki herhangi bir başarısızlıkta talep
olduğu takdirde geçerli sebep göstermek zorundadır.

LPL her şekilde VTG’nin çıkarlarını gözetmelidir.LPL, VTG adına
Türkiye’deki müşteriler ve VTG arasında kira sözleşmeleri
düzenleyebilir.Kira değişimi ve sözleşmesi şartları veya
bunlarda yapılacak değişiklikler müşteriye bildirilmeden önce VTG
ile görüşülüp onay alınmalıdır.Yazılı sözleşmelerin
oluşumundan VTG sorumludur.

LPL kendi acentalık alanı dışında da VTG’nin hizmet verebileceği
herhangi bir taleple karşılaştığında anında VTG’yi
bilgilendirmelidir. Ancak bundan komisyon ücreti talep edemez.

LPL süregiden genel piyasa eğilimleri ve bireysel müşterilerin ve
ilgili tarafların durumları konusunda, etkilendikleri özel
gelişmeler de dahil olmak üzere, VTG ‘yi bilgilendirmelidir.LPL’in
görevlerinden biri de müşterilerin kredibilitelerini VTG adına
araştırmak ve buna bağlı işlemleri yürütmektir.Müşterilerin
şüpheli kredibilite durumlarında VTG’yi bilgilendirmelidir. 

LPL kendisi demiryolu yük vagonu oluşturmayacağını ve başka bir
şirketten bunu talep etmeyeceğini taahhüt eder.

Bu sözleşmenin tarafları farkındadır ki vagon kiralamada VTG’yi
temsil etmenin dışında LPL, demiryolu nakliyesi ve forwarding
faaliyetlerinde de bulunmaktadır. LPL tüm bu faaliyetlerini ayrı
tutacağını ve VTG için yaptığı çalışmalarla ilgili rakip
herhangi bir şirkete bilgi aktarmayacağını taahhüt eder.Aksi
takdirde, VTG, sadece o zamana kadarki komisyonu ödeyerek sözleşmeyi
feshedebilir. VTG zararların tazminini de talep etme hakkına sahiptir.

LPL ayrıca VTG’nin talimatları doğrultusunda faaliyetlerini verimli
bir şekilde yerine getirmeyi taahhüt eder.LPL destekleyici
görevlilerle çalışabilir.Bu kişilerle VTG arasında sözleşmeli
ilişkiler kurulmayacaktır.Ancak bir alt acenta ayarlanması
düşünüldüğünde VTG bilgilendirilmelidir.

LPL müşteri dosyası tutmak ve bunu sürekli güncellemek
zorundadır.Bu sözleşmenin bozulması durumunda, LPL anında bu
dosyayı eksiksiz olarak VTG’ye iletmelidir.

LPL ayrıca acentalık alanı içindeki kiralama ve temizleme ve buna
benzer zararlarının faturalarından doğan anlaşmazlıklarda diğer
şirketlere karşı VTG’nin alacak haklarını korumak durumundadır.

LPL bu sözleşmenin iptalinden sonra bile VTG ile ilgili şirket ve iş
sırlarını gizli tutmak zorundadır.

LPL iş bu sözleşme ile VTG adına sözleşme yapmaya yetkili
kılındığını, İstanbul Ticaret sicil gazetesinde tektaraflı
başvuru ile tescil ettirebilir.

§ 3 VTG’nin Yükümlülükleri

VTG §1’de belirtilen alanda piyasayı LPL aracılığıyla
izleyeceğini ve süregiden temelde gerekli olan pazarlama bilgi ve
gereçlerini sağlayacağını taahhüt eder.

VTG özel durumlarda müşterilere hizmet verme hakkına sahiptir; fakat
LPL ‘i bu konuda bilgilendirmelidir.Bu durumda, LPL özel müşteriyle
kendisi anlaşıyormuş gibi hareket edebilir.§4’e gore bir komisyon
ödenir.

-

(

p

æ

è

ᰀarı içinde, bu sözleşme ile belirlenen konularda başka bir
acenta ile anlaşmıyacağını kabul eder.

§ 4 Hesap ve Komisyon Ödeme Tarihi

Süregiden tüm kira sözleşmelerinde ve vagonların satımı gibi
§1’de belirtilen ve LPL’in acentalık alanına giren işlemlerde
komisyon ödenir.VTG, LPL’e katma değer vergisi hariç aşağıdaki
komisyonları öder :

Vagon kiralama sözleşmeleri için komisyon: 5.0%

Diğer işlemler için komisyon(örn.vagonların satımı): 3.0%

VTG’nin sahip olmadığı ve özel sözleşme şartları uygulanan
vagonların (?) kira sözleşmeleri için komisyon(örn.P&A
sözleşmeleri):2.0%

Komisyon her üç aylık dönemin sonunu takip eden en geç 21 gün
içinde uygun zaman içinde ödenir.Sözleşmenin bozulması durumunda
komisyon ödemesi anında yapılmalıdır.

Ancak LPL ,iş için ödeme yapıldığı andada LPL komisyonunu talep
etme hakkına sahiptir.LPL, VTG’nin sorumluluğundaki sebepler için 
müteakip ücret değişikliklerini kabul etmek zorundadır. Bir
müşterinin kısmen ya da tamamiyle ödemeyi yapmaması durumunda da
aynı hal geçerlidir.VTG, sözleşmeli bir ortağa karşı herhangi bir
hak talebinde bulunamaz.(?)

Her takvim yılı sonunda, önceki çeyrek ödeme zamanlarında yapılan
ve komisyonun ödendiği ya da işin tamamlanmış olduğu kira
sözleşmelerinde ödemelerdeki eksiklikler masaya yatırılır.Yapılan
herhangi bir fazla komisyon ödemesi bir sonraki hesap zamanında
LPL’in alacak haklarıyla dengelenir ya da LPL tarafından uygun bir
zamanda ödenir.

§ 5 Giderler ve Maliyet

VTG için yapılan her türlü acentalık faaliyeti masrafları LPL
tarafından karşılanır.Herhangi bir olağandışı masrafa maruz
kalınmadan önce VTG’nin ödeme taahhütü alınmalıdır.

VTG, LPL’den §1’de belirtilen acentalık alanı dışında da
faaliyet göstermesini talep ettiği takdirde LPL’in masraflarını
karşılamakla yükümlüdür.

§ 6 Sözleşme Süresi

Antlaşma xx.xx.2003 tarihinden xx.xx.2005 tarihine kadar iki yıllık
bir süre için geçerlidir.Sözleşmenin bitiş süresinden önceki 3
ay içinde iptal edilmediği takdirde sözleşme bir yıl otomatik
olarak uzar.

Sözleşme sadece tescilli bir mektupla bozulabilir.Bu madde VTG’nin
önemli bir sebeple sözleşmeyi feshetme hakkını etkilemez.İptal
için önemli bir neden LPL’in sözleşmedeki görevlerini yerine
getirmemesidir.

Sözleşmenin bozulması durumunda LPL sözleşme süresi boyunca
aldığı tüm evrak ve gereçleri VTG’ye teslim etmek zorundadır.

Sözleşmenin iptali durumunda, süregiden tüm antlaşmalar için
varolan komisyon hakkı acentalık sözleşmesinin süresinin
dolmasıyla birlikte ortadan kalkar. Bu durumda tazminat talebi mümkün
değildir.

§ 7 Alacak Haklarının Sınırlandırılması 

Sözleşmeden doğan her türlü alacak hakkı, asıl ve ek haklar da
dahil olmak üzere, ödemenin başlaması gereken yıl sonundan
başlayarak iki yıl içinde her iki taraf için kanuni sınırlamalara
bağlanır.

§ 8 Sözleşmedeki Değişiklikler

Bu sözleşmeye ek olarak yapılan antlaşmaların ve değişikliklerin
kanuni geçerliliği olması için yazılı belgeler halinde
düzenlenmeleri şarttır.

Bu sözleşmedeki herhangi bir maddenin geçersiz olması sözleşmenin
tamamının geçerliliğini bozmaz. Bu sözleşmenin tarafları
geçersiz maddelere ticari bakımdan alternatif olabilecek en yakın
hukuki seçenekleri de dostane bir şekilde anlaşarak
belirlemelidirler.

 

§ 9 Yetki Merkezi

Bu sözleşme Alman yasalarına bağlıdır.Yetki merkezi
Hamburg’tadır. Ancak, VTG, LPL’nin kayıtlı bulunduğu bölgedeki
mahkemeye de başvurmak durumundadır.	

Hamburg, xx.xx.2003					Istanbul, xx.xx.2003

VTG-Lehnkering AG				LPL Uluslararasi Nakliyat ve Ticaret A.S.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78