Giriş yap
Kayıt ol

          T.C.

 KARTAL 3.

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

DOSYA NO:2010/10197 E.                         
         Örnek No:59(89/1)

                       

HACZİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA TEBLİĞ KAĞIDI

(BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ)

1—Üçüncü şahsın adı, soyadı ve

   adresi:                     ÇETİNSAN ÇELİK
İMALAT NAK. TUR. İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.

                                Çilek
mah. 63113 sok. No:8 Mersin 

2—Alacaklının adı, soyadı ve

   adresi:                     	Nes Enerji
Mühendislik İnş. San. Tic.Ltd.Şti

                     	  	Vekili ... Karslı&
Av. ... 

                       		Bağdat Cad. Meklim
Kaynak İş Merkezi 635/41 Cevizli

					Maltepe/İSTANBUL

				  	Tel : (0216) 371 93 12- ...
                  

3—Borçlunun adı, soyadı ve

   adresi:                    	Doğates
Mühendislik Makine İnş. Nak. Taah. San ve Tic.Ltd. Şti

					Başkent Galericiler Sitesi 2005/2 Sok. No:9 Ergazi/ Yenimahalle-
Ankara

4—Haczin neye taalluk ettiği

   ve ne miktar haciz edildiği:    

Borçlu Şirket hakkında yapılan icra takibi kesinleşmiştir.
Müdürlüğümüzce verilen karar gereğince borçlunun doğmuş ve
doğacak hak ve alacakları hak edişleri, teminatları, üçüncü
kişilerdeki hak ve alacaklarının, (fazlaya ilişkin haklar saklı
kalmak kaydı ile) aşağıda yazılı olan miktarı kadar haciz
edilerek dosyamıza gönderilmesi, keza borçluya ait bütün
alacaklarına , hesaplarına haciz şerhi işlenerek yatacak hak ve
alacaklarının da dosyamıza gönderilmesi rica olunur.

5—Alacağın faiz masraflarla 

   tutarı:                    185.567,67 TL.(
Masraf ve feriler hariç)

Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki . 185.567,67 TL (malı)
üzerinde …………tarihinde haciz konulmuştur. Alacak tahsil
edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız İcra Müdürlüğüne
ödemeniz, borçluya yapılan ödemenin muteber olamayacağı, mahcuz
malı ancak İcra Müdürlüğüne teslim etmeniz ve borçluya
vermemeniz, aksi halde alacağı (malı) İcra Müdürlüğüne ödemek
zorunda kalacağınız, borcunuz olmadığı veya haczedilen malın
yedinizde bulunmadığı veya kendinize rehnedilmiş bulunduğu veya
borçlunun emretmiş olduğu yere verildiği gibi bir iddiada iseniz
işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde
yazılı veya sözlü olarak İcra Müdürlüğüne bildirmeniz aksi
halde borcun zimmetinizde ve malın yedinizde sayılacağı, borcu İcra
Müdürlüğüne ödemek, malı İcra Müdürlüğüne teslim etmek
zorunda kalacağınız ihtar olunur. (*)

								

Yönetmelik Örnek no:20                        
                   İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

								          Mühür ve İmza

--------------------------------------------------

İİK 89. Madde metni arka sayfadadır.

Madde 89 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/49 md.)(*)

Þ

à

š

Ü

Þ

N

V

–

˜

š

ø

 si takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda
kalacağını bildirir (Haciz ihbarnamesi).Bu haciz ihbarnamesinde,
ayrıca 2,3 ve 4 üncü fıkra hükümleri de üçüncü şahsa
bildirilir.

Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı
veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal
istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın
borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu
veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir
iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden
itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak
bildirmeye mecburdur.

(Değişik fıkra: 17/07/2003 - 4949 S.K./22. md.)(***)(****) Üçüncü
şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün
içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve
kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği,
bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci
bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü
şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde
ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda
bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine
ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi
istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve
zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan
malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün
içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı
teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi
takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı
teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs,
icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer
mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair
belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde
ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen
cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın
kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede
belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip
borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait
olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu
davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde kırkından
aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkum edilir. Bu fıkraya göre
açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse,
alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini tetkik merciinde
ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası
hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum
edilmesini istiyebilir. Tetkik mercii, tazminat hakkındaki davayı
genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti
içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde
hükmü uygulanır. (Değişik cümle: 17/07/2003 - 4949 S.K./22.
md.)(***)(*****) Her halde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü
niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı
paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.

Malın teslimi mümkün olmazsa, alacaklı tetkik merciine müracaatla
değerini üçüncü şahsa ödetmek hakkını haizdir.

Haciz ihbarnamesi, bir hükmi şahsın veya müessesenin merkez ve
şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş ise, beyanda bulunma
mükellefiyeti yalnız ihbarnameyi tebellüğ eden merkez veya şubeye
aittir.

Üçüncü şahsın beyanı hiçbir harç ve resme tabi değildir.

Bu madde hükmü, memuriyeti hasebiyle hakikate muhalif beyanda bulunan
memurlar hakkında da uygulanır.


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78