Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

          ANKARA 28. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

DOSYA NO : 2015/… E.

BORÇLU : …. (T.C No: …)

VEKİLİ : Av. …

  adres

ALACAKLI : …

VEKİLİ : Av. …

  Adres

KONUSU : Yetkiye itirazlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilimiz hakkında, müdürlüğünüzün yukarıda esas numarası yazılı
dosyasından başlatılan icra takibine ilişkin ödeme emri, …/…/2015
tarihinde müvekkile tebliğ edilmiş olup, 7 günlük itiraz süresinin
içerisinde bulunmaktayız.

Müvekkilin, ödeme emrinde belirtilen adresi … olmakla beraber bu adres
ikametgâh adresi değildir. Kaldı ki Müvekkilin ikametgah adresi … olması
sebebi ile İzmir İcra Müdürlükleri yetkilidir.

TALEP : Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle icra müdürlüğünüzün
yetkisine itiraz ediyoruz. Yetki itirazımızın kabulü ile takibin
durdurulmasına karar verilmesini saygılarımla talep ederim. …/…/2015

İtiraz Eden Vekili

Av. …