Giriş yap
Kayıt ol

        				YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMLİDİR

İSTANBUL VERGİ MAHKEMESİ 

SAYIN BAŞKANLIĞI’NA   

İSTANBUL

                      

              

   DAVACI                     :  

			  	  

   ADRESİ                      : 

			 	                     

                  

            

  VERGİ KİMLİK NO   	      : 

              

  DAVALI                      : ……………
VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

	

   DAVANIN KONUSU		:................................Vergi Dairesi
Müdürlüğünce

Adıma 6183 sayılı Yasanın Mükerrer 35. Maddesi uyarınca tanzim ve
tebliğ olunan .................gün ve ..............takip numaralı
ödeme emrinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemidir.

  ÖDEME EMRİNE 

  KONU VERGİ			:.................Takvim yılına ilişkin Ocak,
Şubat, Mart

				dönemi Katma Değer Vergisi

  MİKTARI				: ……………………..

  

  TEBLİĞ TARİHİ			:.....................................

  

  MADDİ OLAY			:   …..Sanayi ve Ticaret Anonim  Şirketinden
tahsil edilemeyen bazı vergi borçları nedeniyle 6183 sayılı
Yasanın mükerrer 35. maddesi gereğince ödeme emri düzenlenip
tebliğ edilmiştir. Ödeme emrinin adıma düzenlenmesi yasaya ve hukuk
hükümlerine aykırı olup iptali gerekmektedir.

HUKUKİ SEBEPLER	:1- Sanayi ve Ticaret Anonim  				Şirketi yönetim
Kurulu üyeliğinden istifa ettim ve hissemi devir ettim.. Bu istifa
................. tarihli Yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş
ve........tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde
yayınlanmıştır.

				

 2-Bu açıklaya göre şirkette hiçbir ilgim kalmamıştır. 

Şirketten ayrıldığım tarihten sonraki döneme ait Vergi
borçlarından sorumlu Tutulmam ve ödeme emirleriyle takip edilmem
yasal değildir.

 3-Ortak olduğu dönemlere ait ödenmeyen vergilerden

 sorumlu tutulamam. 6183 sayılı Yasa mükerrer35.maddesi hükmünde;
“Tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve
cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mal
varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil
edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları, kanuni temsilcilerin ve
tüzel kişiliği olmayan teşekkülü idare edenleri şahsi mal

varlıklarından bu kanun hükümlerine göre tahsil
edilir.”açıklaması mevcuttur.

			 4-Mükerrer 35.madde 4108 sayılı Kanunun 11. maddesiyle getirilen
bir düzenleme olup, maddenin gerekçesinde;“Bilindiği üzere 213
sayılı V.U.K.’nun 10. maddesiyle,tüzelkişilerle küçüklerin ve
kısıtlıların vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan
teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara
düşen ödevlerin kanuni temsilcileri tüzelkişiliği olmayan
teşekkülleri idare edenler veya bunların temsilcileri ile yabancı
şahıs ve kurumların Türkiye’deki temsilcileri tarafından yerine
getirileceği, yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine
getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi sorumlularının
varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna bağlı
alacakların kanuni ödevleri yerin getirmeyenlerin, varlıklarından
alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu hükümden hareketle, tüzel
kişilerin varlığından tamamen veya kısmen alınamayan vergi ve buna
bağlı

alacakların tüzelkişiliğin kanuni temsilcilerinden 6183 sayılı
Kanunun cebri takibata ilişkin hükümlerine göre takip ve tahsili
cihetine gidilmektedir

					5-Bu durumda, vergi ve buna bağlı alacaklar için, 6183 sayılı
Yasanın mükerrer 35.maddesi hükmüne göre Yönetim Kurulu üyesi
olmadığım dönemlere ait tüzel kişinin ödemediği vergilerden
sorumlu tutulamam..

SONUÇ VE İSTEM		:Yukarıda arz edilen hususlar dikkate alınarak dava 

				konusu yaptığım ödeme emrinin iptaline esas hakkında

				karar verilinceye kadar, yürütmenin durdurulmasına,

				yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye

				yükletilmesine kara verilmesini saygılarımla arz ve talep

				ederim.

DAVACI

									

EKLER: 1-Ödeme emri

	  2-Ticaret sicil gazetesi

	  4-Kurul kararı


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78