Giriş yap
Kayıt ol

        ... ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVACI : … Limitet Şirketi.

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Davalı … …’nin ortaklıktan çıkarılmasına karar verilmesi
istemimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalı … …, .../.../… tarihinde kurulan … Ltd. Şti’nin kurucu
ortağıdır ve şirket sözleşmesine göre ana sermayenin %...’sine denk
gelen … TL. sermaye koyma borcunu üstlenmiştir. Anasözleşmeye göre
sermaye koyma borcu en geç …/…/… tarihinde yerine getirilmek zorundadır.

2-) Davalı sözkonusu tarihte borcunu yerine getirmediği gibi şirket
tarafından birer ay aralıkla çekilen … yevmiye no ve …/…/… tarih ile …
yevmiye no ve …/…/… tarihli ihtarlara da herhangi bir yanıt vermemiştir.
Bu durum nedeniyle şirket planlanan şekilde faaliyet yürütememekte,
şirketin geleceği tehlikeye girmiş bulunmaktadır.

3-) Açıkladığımız nedenlerle davalı … …’nin şirket ortaklığından
çıkarılması ve payının şirkete devredilmesini sağlamak üzere mahkemenize
başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 6762 S. K. m. 529 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER : Şirket Ana Sözleşmesi, … yevmiye no ve …/…/… tarih ile
… yevmiye no ve …/…/… tarihli ihtarnameler, karar defteri ve diğer
deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda yazılı sebeplerle, … Ltd. Şti.’nin %... pay
sahibi ortağı olan davalı … …’nin sermaye koyma borcunu yerine
getirmemiş olması sebebiyle şirket ortaklığından çıkarılmasına, davalıya
ait olan %... payın şirkete devrine, yargılama giderleri ve vekalet
ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini karar
verilmesini saygıyla talep ederiz. …/…/…

Davacı Vekili

Av.

      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78