Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

        3091 sayılı yasa gereği verilen Dilekçe Örneği

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

	                   ÇİNE 

MÜŞTEKİ (Davacı/lar) ve Adresi…:

MÜTECAVİZ (Davalı/lar) ve Adresi:

TECAVÜZ TARİHİ.........................	: 

ÖĞRENME TARİHİ........................	: 

MÜRACAAT TARİHİ....................	: 

OLAYIN MEYDANA

GELDİĞİ KÖY/MAHALLE............	: 

TAŞINMAZIN MEVKİİ.................	: 

		A- Ada No ...........................	:

		B- Parsel No.........................	:

		C- Yüzölçümü .....................	:

*

~

Ò

葞Ž葠イ摧㿼|ഀ		Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazıma /
....................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
.....................
........................................................................
.............................................. suretiyle yapılan
tecavüzün/ müdahalenin 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine
Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca tahkikat
yapılarak, tecavüzün / müdahalenin men’ine karar verilmesini ve
kanuni tahkikat masraflarının mütecavize yükletilmesini saygıyla
arz  ederim.  ..../....../200...

											Müştekinin Adı Soyadı

												(İ M Z A )