Giriş yap
Kayıt ol

        T.C.

EDİRNE ADLİ YARGI

İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU

İ L Â N

 	Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre
İl Adlî Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin
Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri gereğince, Edirne
ili ve yargı çevremize bağlı Keşan, İpsala, Enez ve Uzunköprü
ilçe Adliyelerinin bulunduğu il çevresinde oturan veya mesleki
faaliyeti icra eden ve başka bir komisyonun listesinde kayıtlı
olmayanlardan yargı çevremiz dahilinde bilirkişilik görevi yapmak
üzere, 2013 Yılı Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANLARI :

Ziraat bilirkişisi - Elektrik Bilirkişisi - Kadastro Bilirkişisi -
Mimar bilirkişisi - Harita mühendisi - Kadastro Teknikeri ve
Yardımcı Eleman Bilirkişisi - İnşaat Mühendisi Bilirkişisi -
İnşaat Teknikeri - Makine Mühendisi - Zirai Tarım Aletlerinde Uzman
Bilirkişi - Araç Hasarlarında Uzman Bilirkişi - Orman Mühendisi -
Çevre Mühendisi - Elektrik Teknisyeni - Beyaz Eşya ve Diğer Ev
Eşyaları Hakkında Uzman Bilirkişisi - Tekstil Mühendisi - Mali
Müşavir Bilirkişisi - Trafik Bilirkişisi – Veteriner - Motorlu
taşıt hasar uzmanı - Emlakçı bilirkişisi - Çalışma ve iş
güvenliği, sosyal güvenlik hukuku, işçi sağlığı ve iş
kazaları alanlarında bilirkişi - Sosyal hizmetler uzmanı - Sağır
ve dilsiz tercümanı - Gümrük işlemleri uzman bilirkişisi - Marka
alanlarında uzman bilirkişi - Maden mühendisi bilirkişisi –
İtfaiye – Kriminal – Muhasebeci - Jeoloji mühendisi - Meteoroloji
mühendisi - Fen elemanı - Ziraat mühendisi - Elektrik mühendisi -
Bilgisayar mühendisi - Hırsızlık konusunda uzman bilirkişi - Konut
dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarında ehil
bilirkişi - Almanca tercüman - İngilizce tercüman - Fransızca
tercüman - Bulgarca tercüman - Rusça tercüman - Yunanca tercüman -
Sırpça tercüman - Litvanca tercüman - İspanyolca tercüman - Lehçe
tercüman - Arapça tercüman - Farsça tercüman - Makedonca tercüman
- Romence tercüman - Sanat tarihi uzmanı - Olay yeri inceleme uzmanı
- Altın ve değerli madenler konusunda uzman - Kambiyo alanında uzman
- Gümrüklenmiş değer, CİF değer ve FOB değer - Canlı hayvan
ithalatı konusunda uzman - Dış ticaret muhasebesi - Makine, yedek
parça - Oto Tamirci - Araç değeri, rayiç bedel – Pedagog –
Psikolog - Rehber Öğretmen - Kimya mühendisi - Tekstil mühendisi -
Polis bilirkişisi – Fotoğrafçı – Arkeolog – Kütüphanecilik -
Patlayıcı madde imha uzmanları - Mimarlık bölümü öğretim
görevlileri - Trafik kazası bilirkişileri - Silah uzmanı - Hukuk
bilirkişisi - Tarihi eser uzmanı - Gasp, soygun konularında uzman -
Kaçak elektrik alanında uzman - Yabancı menşeli ürün alanında
uzman - CD çözümleme alanında uzman - Güvenlik kamerası görüntü
çözümleme – Değerli taş değer biçme ve sahtecilik alanında
uzman - Gümrük müşaviri - Oto-kaporta konusunda uzman – Kameraman
- Karayolları işleyişi alanında uzman - 6136 sayılı yasaya
aykırılık konusunda uzman - Harita alanında uzman - Bilişim
suçları konusunda uzman - Cep telefonları ve mekanik olarak operatör
işlemleri uzmanı - Web Sayfası İnceleme Uzmanı - Ses ve Görüntü
Çözümcüsü - Bilgisayar Programcısı - Gıda Bilirkişisi - Kuyumcu
Bilirkişisi - Aleniyet Konusunda Uzman Polis Bilirkişisi - Su
Tesisatı Bilirkişisi – Konfeksiyoncu – alkollü içki, sigaradan
anlayan bilirkişiler - Su ürünleri Mühendisi - Karayolları
Mühendisi – Marangoz

BAŞVURU ŞARTLARI   :

1) Gerçek kişilerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, 

b) Başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük olmaması,

c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime
sahip olması, 

ä

ð

h9

2ık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir
suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık
suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış
veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî
faaliyeti icra etmesi, 

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

2) Tüzel kişilerin;

a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,

b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan
gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını
taşımaları gerekir.

BAŞVURU USULÜ    :

Başvuru Yeri : Edirne Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet
Komisyonu Başkanlığından ya da www.edirne.adalet.gov.tr internet
adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin
ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin temini ile başvurular
şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum
ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak
isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2012 Pazartesi günü başlayıp 31
Ekim 2012 Perşembe günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten
sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz. 

Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile
vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER     :

Başvuru dilekçesine;

a) Nüfus cüzdanı örneği,

b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî
faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge, 

c) Adlî sicil kaydı,

d) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi
belgelerin onaylı örneği,

e) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime
sahip olduğunu gösteren belge,

f) İki adet vesikalık fotoğraf

eklenmesi gerekir. 

 Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; şirketler
için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi,
diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini
gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi
gerekir. 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ		:

Komisyonumuzca başvurular, 15 Kasım 2012 Perşembe gününe kadar
değerlendirilerek işbu ilanda belirtilen başvuru dilekçesine
eklenecek belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin Ceza
Muhakemesi Kanunu’na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca
Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı
maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde talebinin reddine karar
verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunacaktır.

Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları,
varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık
adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre
sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede yemin için hazır
bulunması gereken tarihlerde gösterilmek suretiyle en az yedi gün
süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir.

YEMİN	:

Listeye kabul edilenlere, 04.12.2012 tarihinde bilirkişilik başvuru
sıra nosuna göre 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü
maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Edirne Adli Yargı İlk Derece
Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Makamında yemin
ettirilecektir.

LİSTELERİN İLANI	:

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 28 Aralık 2012 tarihine
kadar Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de
Adalet Bakanlığına, il çevresindeki Adlî Yargı Adalet
Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı
ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak
gönderilecektir. 

İlan olunur. 04.10.2012

Tayyip ÖZDURMAZ        Uğur YİĞİTBİLEK       
Yasemin POLAT

BAŞKAN-30659             ÜYE-35947            
   ÜYE-40931


      
Avevrak.com © 2024, her hakkı saklıdır.
bilgi@avevrak.com
Tel.: 0507 115 57 78