Bütün evraklar
Giriş yap
Kayıt ol

     BAKIRKÖY İCRA MAHKEMSİ

SAYIN HÂKİMLİĞİ’NE

Davacı : xxxxxxxx

Vekili : xxxxxxxxxxxxx ( Adres Antette)

Davalı : xxxxxxx

Dava : 89/2 Haciz İhbarnamesine Yapılan İtirazın İptali ve İİK Md. 338’e
göre cezalandırılması taleplerimizdir.

Dava Değeri : TL

AÇIKLAMALAR :

1)-Müvekkilim xxxxxxx, ticari ilişkileri sonucu xxxxxxxx ve xxxxxxx ’den
alacaklarına karşılık 25.08.2014 vade tarihli 21.000,00 TL bedelli senet
ile 30.08.2014 vade tarihli 22.000,00 TL’ lik senetleri almıştır.

2)- Vade tarihleri geldiğinde senetler ödenmemiş ve tarafımızdan
Bakırköy 6. İcra Müd. xxxxxx E. Sayılı dosyasıyla takibe girilmiştir.

3)- Daha sonra alacağımızın tahsili için xxxxxxx a …… tarihinde birinci
haciz ihbarnamesi gönderilmiş, haciz ihbarnamesi xxxx …. Tarihinde
tebliğ edilmiştir. xxxxxx tarafından süresinde itiraz edilmediği için
kendilerine ikinci haciz ihbarnamesi gönderilmiştir.

4)- xxxxxx tarafından birinci haciz ihbarnamesi ellerine geçmediği
gerekçesiyle ikinci haciz ihbarnamesine ….. tarihinde itiraz edilmiştir.

5)- xxxxxx tarafından kendisinde herhangi bir hak ve alacağının
bulunmadığı söylenen xxxxxxx, xxxx inşaat bünyesinde taşeron olarak
hizmet vermektedir.

6)- Bünyesinde alt işveren olarak hizmet veren xxxxx ’ın asıl işveren
şirketten herhangi bir hak ve alacağının bulunmadığının düşünülmesi
mantık dışı olacaktır. Bu durum xxxxxx ve xxxxxxx ’ın ticari kayıtları
ve defterleri incelendiğinde açıkça görülecektir.

7)- Davalı, haksız ve kötü niyetli olarak borca ve ferilerine itiraz
etmiştir. İtirazın iptali amacıyla, iş bu davayı ikame zarureti hâsıl
olmuştur.

H. Deliller : HMK, BK, TTK, TK, İİK ve sair ilgili tüm mevzuat.

S. Deliller : ,2-İstanbul 21. İcra Müdürlüğü’nün xxxxxx E. Sayılı
dosyası, 3-Tanık, 4-Bilirkişi incelemesi, keşif, ticari defter ve
kayıtlar, Ticaret Odası kayıtları, 5-Sair her tür yasal delil. 6-
Mukabil delil hakkımız mahfuzdur.

Netice ve Talep : Yukarıda Arz Ve İzah Edilen Nedenlerle,

( Fazlaya Dair Hak Ve Taleplerimizi Saklı Tutarak)

-  Bakırköy 6. İcra Müd. xxxxxx E. Sayılı Dosyasından xxxx ’a
  Gönderilen Haciz İhbarnamesine Yapılan İtirazın İptaline,

-  Alacağın likit olması sebebiyle %20’den Az Olmamak Üzere İcra İnkâr
  Tazminatının Davalıya Ödettirilmesine,

-  Davalı Şirket Yetkilisinin İİK Md. 338 Gereğince Cezalandırılmasına,

-  Yargılama Giderleri Ve Ücreti Vekâletin Karşı Tarafa Tahmiline Karar
  Verilmesini Bilvekale Arz Ve Talep Ederiz.

 (Davacı) Vekili

 Av. xxxxxxxxxxxxxxxxxx